Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 01 năm 2024 (Lần 3)

Ngày 24 tháng 01 năm 2024, đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 01 năm 2024 (Lần 3).

​Theo đó đồng chí kết luận như sau:

1. Về việc tiếp thu hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025 

1.1. UBND cơ bản thống nhất nội dung Báo cáo số 58/BC-SNV, ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Sở Nội vụ về việc tiếp thu, hoàn thiện Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn2023-2025.

​1.2. Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trước khi báo cáo Bộ Nội vụ; thời gian hoàn thành chậm nhất trong ngày 25 tháng 01 năm 2024. 

1.3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 10/TB-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024. 

1.4. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ​​chỉ đạo, kiểm tra, rà soát và ký các văn bản liên quan. 

2. Về việc kiểm soát thị trường bất động sản đảm bảo an toàn, lành mạnh và bền vững 

2.1. UBND tỉnh thống nhất với sự cần thiết trong việc kiểm soát thị trường bất động sản đảm bảo an toàn, lành mạnh và bền vững do Sở Xây dựng báo cáo tại Báo cáo số 38/SXD-QLN, ngày 08/01/2024.

2.2. Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với cácsở, ngành có liên quan để hoàn thiện Báo cáo; báo cáo lại UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tiếp theo. 

2.3. Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã tham gia ý kiến bằng Văn bản gửi Sở Xây dựng trước ngày 25 tháng 01 năm 2023 để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

3. Điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung mở rộng thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang đến năm 2035 

3.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 04/BC-SXD, ngày 05/01/2024 của Sở Xây dựng về việc đề nghị điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung mở rộng thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang đến năm 2035. 

3.2. Sở Xây dựng và UBND huyện Ninh Giang: 

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện Nhiệm vụ quy hoạch; trong đó cần lưu ý một số nội dung sau: Nhiệm vụ quy hoạch cần được nghiên cứu để đảm bảo phù hợp với định hướng theo Quyết định 1639/QĐ-TTg, ngày 19/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; đồng thời phù hợp với các chỉ tiêu của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của UBTV Quốc hội về phân loại đô thị, Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15, ngày 21/9/2022 của UBTV Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016; trong đó lưu ý dân số đô thị; tính chất đô thị (định hướng xây dựng đô thị Ninh Giang theo hướng đô thị xanh, nông nghiệp hữu cơ, công nghiệp hiện đại, du lịch sinh thái...); tính toán bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất đảm bảo tiêu chuẩn của đô thị loại IV (chỉ tiêu về đất dân dụng, đất ở trong đó lưu ý sự chênh lệch giữa chỉ tiêu đất dân dụng, đất ở theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13) để lựa chọn cho phù hợp với đặc điểm, tiêu chí của huyện; xem xét lại các bản đồ, vị trí ranh giới, phạm vi lập quy hoạch cần được thể hiện tách riêng phù hợp với các nội dungtheo Thông tư 04/TT-BXD, ngày 22/10/2022 của Bộ Xây dựng. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

4. Điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch chung thị trấn Thanh Hà (mở rộng), huyện Thanh Hà đến năm 2035 

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 07/BC-SXD ngày 17/01/2024 của Sở Xây dựng về việc đề nghị điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch chung thị trấn Thanh Hà (mở rộng), huyện Thanh Hà đến năm 2035. 

4.2. Sở Xây dựng, UBND huyện Thanh Hà: 

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện Nhiệm vụ quy hoạch; trong đó cần lưu ý ​một số nội dung sau:

Nhiệm vụ quy hoạch cần được nghiên cứu để đảm bảo phù hợp với định hướng theo Quyết định 1639/QĐ-TTg, ngày 19/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; đồng thời phù hợp với các chỉ tiêu của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của UBTV Quốc hội về phân loại đô thị, Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15, ngày 21/9/2022 của UBTV Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016; trong đó lưu ý về dự báo dân số đô thị; chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đồ án (khuyến khích xem xét các tiêu chí đô thị loại IV để tạo dư địa phát triển trong tương lai); các bản đồ, vị trí ranh giới, phạm vi lập quy hoạch cần được thể hiện tách riêng phù hợp với các nội dung theo Thông tư 04/TT-BXD, ngày 22/10/2022 của Bộ Xây dựng. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

5. Phương án quy hoạch tại vị trí trụ sở các cơ quan nhà nước của tỉnh sau khi di chuyển ra Khu trung tâm hành chính tập trung tỉnh và một số cơ quan đơn vị khác trên địa bàn thành phố Hải Dương 

5.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 05/BC-SXD, ngày 08/01/2024 của Sở Xây dựng về phương án quy hoạch tại vị trí trụ sở cơ quan nhà nước của tỉnh sau khi di chuyển ra Khu trung tâm hành chính tập trung tỉnh và một số cơ quan đơn vị khác trên địa bàn thành phố Hải Dương. 

5.2. Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, nhất là ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo HĐND&UBND tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định (Báo cáo cần ngắn gọn, đầy đủ các nội dung: sự cần thiết lập phương án, căn cứ pháp lý lập phương án, nội dung phương án, tổ chức thực hiện, đề xuất, kiến nghị); thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 01 năm 2023.​

Chi tiết tại file đính kèm:

24_01_2024_TBhop UBND tinh thang 01 lan 3.pdf