Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tham gia góp ý dự thảo Quyết định và dự thảo Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh (Lần 2)

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) đã chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định và dự thảo Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 28/2028/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Ngày 20/10/2023, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1190/SNV-TĐKT gửi hồ sơ đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định và dự thảo Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin Điện tử của tỉnh, Cổng thông tin Điện tử của Sở Nội vụ để lấy ý kiến Nhân dân. Hết thời gian xin ý kiến, có 31 cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia góp ý đối với 02 dự thảo. Cơ quan chủ trì nghiên cứu, tiếp thu toàn bộ và đã chỉnh sửa.

Đề nội dung dự được bao quát, chặt chẽ trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu và tham gia góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Quyết định và dự thảo Qui định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Văn bản góp ý (kể cả văn bản thống nhất) gửi về Sở Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng) trước ngày 30/4/2024.

Du thao quy dinh ve cong tac thi dua, khen thuong tren dia ban tinh Hai Duong.pdf

Dư thao Quyet dinh ban hanh quy dinh ve cong tac TĐKT tren dia ban tinh.pdf