Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tham gia góp ý vào dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản QPPL ( Quyết định số 677/2005/QĐ-UBND; Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND; Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND; Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND)

Sở Tài chính đã rà soát rà soát, tổng hợp các văn bản cần bãi bỏ (mà không cần có văn bản mới thay thế) để trình Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ trong cùng 01 văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể:

​​+ Quyết định số 677/2005/QĐ-UBND ngày 23/02/2005 của UBND tỉnh quy định mức thu và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

 + Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 21/11/2013 của UBND tỉnh Hải Dương quy định mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

 + Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh quy định thực hiện một số nội dung trong đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

+ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương, 

Để có cơ sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành quyết định bãi bỏ các quyết định trên đảm bảo đúng trình tự và quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, Sở Tài chính đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có ý kiến tham gia góp ý bằng văn bản vào dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định (có dự thảo Tờ trình, Quyết định chi tiết kèm theo) gửi về Sở Tài chính trước ngày 25 /04/2024 để hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh./.

Du thao To trinh ban hanh Quyet dinh bai bo Văn ban QPPL.pdf

Du thao bai bo cac Quyet dinh.pdf

​​​