Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thị xã Kinh Môn: Phấn đấu duy trì, phát huy 90% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã Kinh Môn triển khai Kế hoạch năm 2024.
​Theo đó, phấn đấu: Từ 70% đến 80% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống. 100% xã/ phường duy trì và phát huy hiệu quả Trung tâm Văn hoá thể thao. Từ 20% đến 25% phường đạt đô thị văn minh; 88% làng, khu dân cư và 86% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; 90% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa.

Ban chỉ đạo thị xã yêu cầu các cấp các ngành, cơ quan đơn vị quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Tăng cường bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể. Chú trọng công tác xây dựng đời sống văn hóa, nhất là văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao thông, môi trường văn hóa trên không gian mạng, văn hóa học đường. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng/ khu dân cư văn hóa nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa; ý thức trách nhiệm của người dân và năng lực cộng đồng ở thôn/ khu dân cư trong quá trình xây dựng, giữ vững danh hiệu làng/ khu dân cư văn hóa; thực hiện nghiêm các quy định về xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, làng/ khu dân cư văn hóa, bảo đảm khách quan/ công bằng/ công khai, biểu dương được những nhân tố tiêu biểu. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động nhân dân phát huy nội lực, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh/ an toàn tại địa phương.

Lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế/ xã hội và chuyên môn nghiệp vụ, nhằm gắn kết chặt chẽ văn hóa với các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy vai trò của các yếu tố văn hóa và nhân tố con người trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng của sự phát triển kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ.

Ban chỉ đạo Phong trào các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền dành nguồn kinh phí hợp lý để đầu tư cho thực hiện các nội dung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đăng ký/ xây dựng/ bình xét/ công nhận các danh hiệu văn hóa./.