Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2024 (Lần 5)

Ngày 22 tháng 4 năm 2024, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2024 (Lần 5) Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Báo cáo về việc chấp thuận Phương án vận hành lưới điện tỉnh Hải Dương năm 2024 dự phòng khi hệ thống điện Quốc gia thiếu nguồn điện hoặc vận hành trong chế độ cực kỳ khẩn cấp
1.1 UBND tỉnh thống nhất với nội dung Báo cáo số 1057/BC-SCT ngày 20/4/2024 của Sở Công Thương về phương án vận hành lưới điện tỉnh Hải Dương năm 2024 dự phòng khi hệ thống điện Quốc gia thiếu nguồn điện hoặc vận hành trong chế độ cực kỳ khẩn cấp.

1.2 Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện bảo đảm điều hành cung ứng điện, thực hiện phương án cấp điện, tiết giảm điện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do việc thiếu điện (nếu có) có thể xảy ra.

1.3 Trong trường hợp hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn điện (nếu có), căn cứ sản lượng, công suất điện được Tổng công ty điện lực miền Bắc phân bổ theo tháng, tuần, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương khẩn trương xây dựng các kế hoạch, kịch bản ứng phó, phương án điều tiết phụ tải điện theo tháng, tuần phù hợp, báo cáo Sở Công Thương xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch chính thức theo quy định.

2. Tờ trình phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư công thuộc Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

2.1 UBND tỉnh thống nhất với Danh mục dự án hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư công thuộc Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất tại Tờ trình số 45/TTr-SNN ngày 09/4/2024.

2.2 Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo trình tự, thủ tục và theo đúng quy định hiện hành; giao Ban QLDA cấp huyện làm chủ đầu tư và không sử dụng ngân sách cấp xã để đầu tư; gửi quyết định phê duyệt dự án về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Chịu trách nhiệm về sự phù hợp của các dự án với quy hoạch vùng huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch chung xây dựng xã và các quy hoạch khác có liên quan; không chồng chéo, trùng lặp với dự án khác, hoặc đã được đầu tư xây dựng ở dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước khác.
- Nếu để  xảy ra tiêu cực, lãng phí, kém hiệu quả khi triển khai các dự án, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và pháp luật.

2.3 Giao các sở, ngành:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cụ thể từng dự án thuộc Danh mục nêu trên đến UBND cấp huyện; chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện bằng văn bản; thành lập Đoàn để đôn đốc, phối hợp, kiểm tra, giám sát UBND cấp huyện trong quá trình thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu của các dự án, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, hướng tới phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (nếu xảy ra mà không kịp thời tham mưu chỉ đạo… thì phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh); tổng hợp danh mục dự án đủ điều kiện bố trí vốn, nhu cầu vốn theo tiến độ thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh theo quy định.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các danh mục dự án đủ điều kiện bố trí vốn, trình phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh theo quy định.
- Các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp, kiểm tra, giám sát UBND cấp huyện trong quá trình thực hiện.

3. Báo cáo vướng mắc liên quan đếnquy hoạch quỹ đất an ninh, trụ sở làm việc của lực lượng Công anđảm bảo an ninh trật tự, phòngcháy chữa cháy và cứu nạn, cứuhộ trong các khu, cụm công nghiệp

3.1 Giao Công an tỉnh tham mưu bằng văn bản về việc quy hoạch, diện tích Trụ sở ANTT-PCCC tại các KCN, CCN theo quy định, yêu cầu của Bộ Công an tại Quyết định số 7978/QĐ-BCA-H02 ngày 27/10/2022, gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 tháng 4 năm 2024.
3.2 Giao Sở Xây dựng:
- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn thiện lại Báo cáo; trong đó thống kê lại các văn bản, quy định của các Bộ, ngành TW phải triển khai, thực hiện; đánh giá tình hình quy hoạch và triển khai thực hiện các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh có liên quan đến Quyết định số 7978/QĐ-BCA-H02 ngày 27/10/2022 của Bộ Công an quy định về định mức sử dụng đất an ninh trong Công an nhân dân...; từ đó nêu ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc khi thực hiện theo Quyết định trên của Bộ Công an; đề xuất, kiến nghị với Bộ Công an xem xét, có ý kiến chỉ đạo làm căn cứ để địa phương triển khai, thực hiện.
- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

4. Báo cáo về các khu vực được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền tại dự án Khu dân cư, khu đô thị Tân Phú Hưng mở rộng, thành phố Hải Dương

4.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Báo cáo số 554/SXD-QLN, ngày 22/3/2024 của Sở Xây dựng về các khu vực được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền tại dự án Khu dân cư, khu đô thị Tân Phú Hưng mở rộng, thành phố Hải Dương.
4.2 .Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai việc xây thô nhà ở trong phạm vi dự án Khu dân cư, khu đô thị Tân Phú Hưng mở rộng, thành phố Hải Dương đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
4.3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hải Dương hướng dẫn Nhà đầu tư các thủ tục về xây dựng để xây thô nhà ở trong phạm vi dự án Khu dân cư, khu đô thị Tân Phú Hưng mở rộng, đảm bảo mỹ quan đô thị và theo đúng quy định pháp luật.
4.4. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đất đai liên quan đến triển khai xây dựng nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất sau khi đã xây dựng công trình nhà ở trong phạm vi dự án Khu dân cư, khu đô thị Tân Phú Hưng mở rộng, thành phố Hải Dương đảm bảo quy định của pháp luật.
5. Báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong việc xác định chi phí đầu tư xây dựng các khu dân cư, khu đô thị và điểm dân cư trên địa bàn tỉnh
5.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo số 1194/BC-SKHĐT, ngày 20/4/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về những khó khăn, vướng mắc trong việc xác định chi phí đầu tư xây dựng các khu dân cư, khu đô thị và điểm dân cư trên địa bàn tỉnh.
​Việc xác định tổng mức đầu tư các d án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị, điểm dân cư trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cụ thể như sau:
- Đối với các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị và điểm dân cư có diện tích dưới 20 ha, chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án được xác định bằng phương pháp lập tổng mức đầu tư trên cơ sở khối lượng xây dựng tính theo quy hoạch chi tiết và thiết kế xây dựng củaDự án do UBND cấp huyện tổ chức lập
- Đối với các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị và điểm dân cư có diện tích từ 20 ha trở lên, việc xác định chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật của dự án được thực hiện trên cơ sở suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố hàng năm.
- Trường hợp, có khó khăn, vướng mắc trong việc xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình, thì chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án được xác định bằng phương pháp lập tổng mức đầu tư trên cơ sở khối lượng xây dựng tính theo quy hoạch chi tiết và thiết kế xây dựng của Dự án do UBND cấp huyện tổ chức lập.
5.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các khu dân cư, khu đô thị, điểm dân cư trên địa bàn tỉnh.
- Hướng dẫn UBND cấp huyện tổ chức rà soát lại tổng mức đầu tư các dự án đề xuất chủ trương đầu tư đã tổ chức lập, thẩm định nhưng chưa được UBND tỉnh phê duyệt (bao gồm cả các đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư); thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.
- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
5.3. Giao Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi lấy ý kiến, tham gia ý kiến về sự phù hợp của phương án thiết kế xây dựng, sơ bộ tổng mức đầu tư với quy hoạch xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức xây dựng được duyệt và các nội dung khác có liên quan.
6. Về việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Phú Quý (Goldenland), thành phố Hải Dương - Giai đoạn 1
6.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 902/BC-SKHĐT, ngày 02/4/2024về việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Phú Quý, thành phố Hải Dương - Giai đoạn 1 và Công văn số 1030/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 10/04/2024 về việc đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Phú Quý, thành phố Hải Dương - Giai đoạn 1; trong đó có nội dung về điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình nhà ở, công trình nhà ở xã hội, thời gian thực hiện dự án và hình thức sử dụng đất ở của dự án.
Đối với việc điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, trường hợp điều chỉnh làm phát sinh chi phí thì Nhà đầu tư có trách nhiệm tự cân đối; trường hợp phát sinh giảm chi phí thì nhà đầu tư có trách nhiệm nộp phần chênh lệch vào ngân sách Nhà nước
6.2. UBND tỉnh giao:
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về việc đầutư xây dựng công trình nhà ở xây thô (dự án thành phần), đảm bảo phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật.
b) Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Hải Dương hướng dẫn Nhà đầu tư việc triển khai việc xây nhà thô, đảm bảo về kiến trúc, mỹ quan đô thị và theo đúng quy định của pháp luật
c) Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Nhà đầu tư liên quan đến các thủ tục về đất đai; rà soát nghĩa vụ về tiền sử dụng đất phải nộp của Nhà đầu tư đối với Nhà nước do điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án.
d) UBND thành phố Hải Dương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao phần diện tích đất còn lại của dự án cho Nhà đầu tư; tiếp nhận bàn giao khu đất quy hoạch nhà ở xã hội làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà ở xã hội tại Khu đô thị theo đúng quy định.
6.3 Giao đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định.
7. Báo cáo, đề xuất một số nội dung về công tác đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khoáng sản
7.1. UBND tỉnh thống nhất nguyên tắc: Không để thất thoát ngân sách nhà nước; kiên quyết yêu cầu chủ các doanh nghiệp khai thác mỏ phải thực hiện nghiêm các nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ giấy phép khai thác khoáng sản (thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền thuê đất,…) theo đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp chậm trễ, thiếu hợp tác trong thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định
7.2 .UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, đối chiếu với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh khẩn trương rà soát, hoàn thiện báo cáo công tác đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường, nội dung báo cáo cần làm rõ các vấn đề sau: (1) trình tự thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật liên quan đến công tác đóng cửa mỏ, cải tạo,phục hồi môi trường trong hoạt động khoáng sản (trong đó làm rõ nội dung thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai…); (2) xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, khoáng sản và các nghĩa vụ khác có liên quan; (3) các tồn tại, vi phạm trong quá trình hoạt động; (4) xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan; (5) đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường đối với từng mỏ. Báo cáo gửi về UBND tỉnh trước ngày 05 tháng 5 năm 2024.
Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy chế làm việc.
8. Tờ trình Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh
8.1 UBND tỉnh cơ bản thống nhất với với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 227/TTr-STNMT, ngày 27/3/2024 về việc Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh đối với khu vực Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh.
8.2 Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: (1) đối chiếu quy định của pháp luật và thực tế hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnhrà soát lại các nội dung có liên quan đến khu vực 6,0 ha thuộc đồi Ông Sao, phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh theo quy định của pháp luật, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh; (2) tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp hoàn thiện hồ sơ, Tờ trìnhđối với khu vực Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạobáo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
9. Tờ trình ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương đợt 1 năm 2024
9.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 228/TTr-STNMT, ngày 27/3/2024 về việc đề nghị ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương đợt 1 năm 2024 đối với khu vực đồi Đại Bộ để đáp ứng nhu cầu khoáng sản làm vật liệu san lấp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
9.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: (1) tiếp tục rà soát các nội dung có liên quan đến khu vực khoáng sản (Miếu Danh, Dọc Dâu thuộc phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh), tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản phù hợp với thực tế hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; (2) tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp hoàn thiện hồ sơ, Tờ trình báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.
10.Tờ trình cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại đồi Hang Hổ thuộc phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh
10.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 197/TTr-STNMT, ngày 19/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại đồi Hang Hổ thuộc phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh.
10.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, khẩn trương rà soát trình tự, thủ tục, căn cứ pháp lý và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc cấp phép khai thác khoáng sản tại đồi Hang Hổ thuộc phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ, tài liệu. Hoàn thiện hồ sơ, Tờ trình báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản khu vực nêu trên theo quy định của pháp luật
- Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Chí Linh, các sở ngành liên quan: (1) kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác được cấp tại khu vực đồi Hang Hổ đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, quy định của pháp luật; (2) theo dõi, giám sát, kiểm soát trữ lượng khoáng sản khai thác hàng năm theo Giấy phép được cấp để kiểm soát việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của chủ giấy phép với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
11. Tờ trình ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2024 trên địa bàn tỉnh
11.1. UBND tỉnh chưa thống nhất với nội dung Tờ trình số 904/TTr-SCT ngày 08/4/2024 của Sở Công Thương về việc đề nghị ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
11.2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp thu ý kiến các đại biểu tham dự họp, rà soát, nghiên cứu, tham mưu báo cáo lại UBND tỉnh. Trong đó, lưu ý rà soát kỹ, đánh giá tổng quan tình hình khuyến công của tỉnh Hải Dương hiện nay, làm rõ sự cần thiết, căn cứ pháp lý để đề xuất đối với từng nội dung và chỉ tiêu của kế hoạch, thứ tự ưu tiên, mục đích của từng loại hình hỗ trợ, đào tạo, tập huấn,… từ đó xây dựng kế hoạch sát với thực tế tình hình của địa phương. Tuyệt đối tránh nguy cơ hình thành cơ chế “xin - cho", phòng ngừa xảy ra tham nhũng, tiêu cực khi thực hiện kế hoạch.
12. Báo cáo về tình hình, tiến độ và đề xuất kiến nghị đối với các cụm công nghiệp đã được thành lập tại khu vực đường trục Bắc - Nam (trên địa bàn các huyện Gia Lộc, Ninh Giang)
12.1. Cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo của Sở Công Thương tại Báo cáo số 1056/BC-SCT ngày 19/4/2024 về tình hình, tiến độ và đề xuất, kiến nghị đối với các cụm công nghiệp đã được thành lập tại khu vực đường trục Bắc - Nam (trên địa bàn huyện Ninh Giang, Gia Lộc).
12.2. Giao Sở Công Thương:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện: Ninh Giang, Gia Lộc và các sở, ngành, đơn vịcó liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự họp để hoàn thiện lại Báo cáo. Lưu ý, đề xuất, kiến nghị rõ các giải pháp để tiếp tục triển khai các cụm công nghiệp đã được thành lập tại khu vực đường trục Bắc - Nam theo hướng sử dụng hiệu quả quỹ đất nông nghiệp, đất công nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện tại khu vực này, gắn liền với việc triển khai đồng bộ hạ tầng giao thông bảo đảm quy hoạch tuyến đường vành đai 5 Thủ đô và tuyến đường trục Bắc - Nam tỉnh Hải Dương; phối hợp với các chủ đầu tư cụm công nghiệp đề xuất phương án triển khai đường gom đường trục Bắc - Nam, báo cáo UBND tỉnh.
- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theoyêu cầu. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/5/2024
13. Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh trong lĩnh vực giao thông vận tải không còn phù hợp theo quy định pháp luật theo trình tự thủ tục rút gọn.

13.1. UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Quyết định bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương kèm theo Tờ trình số 866/TT‑SGTVT-P3 ngày 28/3/2024 của Sở Giao thông vận tải.

13.2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, nghiên cứu, tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật mới để thay thế các Quyết định đã bị bãi bỏ nêu trên (nếu cần thiết), kịp thời báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

14. Đề nghị phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư, dịch vụ công nghiệp phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh lần 3)

14.1. UBND tỉnh chưa thống nhất với đề xuất của UBND thành phố Hải Dương tại Báo cáo số 244/UBND-QLĐT,ngày 08/4/2024 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư, dịch vụ công nghiệp phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh lần 3).
14.2. Giao các sở: Xây dưng, Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Hải Dương và UBND huyện Nam Sách báo cáo UBND tỉnh bằng Văn bản về căn cứ pháp lý, cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng nhà ở tại Dự án; trách nhiệm của các cơ quan liên quan dẫn đến việc phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết….Thời gian hoàn thành báo cáo trước ngày 24 tháng 4 năm 2024.