Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2024 (Lần 6)

Ngày 25 tháng 4 năm 2024, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2024 (Lần 6).  Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Tờ trình về việc xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp nhận một số đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

1.1 UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 1717/TTr-SLĐTBXH, ngày 15/4/2024 của Sở Lao động Thương Binh và Xã hội về việc xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp nhận một số đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

1.2 Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện, bổ sung Tờ trình; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình HĐND tỉnh theo quy định.

2. Tờ trình về việc xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân

UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện lại Kế hoạch, trong đó làm rõ một số nội dung sau:

(1) Căn cứ, sự cần thiết xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm.
(2) Xây dựng Kế hoạch cần đảm bảo nguyên tắc bám sát quan điểm chỉ đạo của Chính phủ và căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các hoạt động theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 28/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức, gồm các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn tỉnh. Ngoài các nội dung theo Đề án và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu, cần báo cáo giải trình các nội dung bổ sung, phát sinh, đảm bảo thiết thực, ý nghĩa và đúng quy định.
(3) Đối với nội dung triển khai một số công trình chào mừng Lễ kỷ niệm như: Khu huấn luyện thể thao của Quân đội tại Trung đoàn 125; xây dựng công trình đặt tại Quân khu… có tổng hợp, báo cáo, đề xuất riêng (cần nêu rõ nguồn vốn đầu tư, mức hỗ trợ, quy mô công trình...) trình UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.
(4) Đối với hoạt động chính sách, dân vận, đền ơn đáp nghĩa: cần rà soát, cân nhắc tiêu chí lựa chọn các đối tượng chính sách để thăm hỏi, tặng quà, tôn vinh trên địa bàn tỉnh trong dịp Lễ kỷ niệm; đảm bảo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả, công bằng, dân chủ, công khai, đúng đối tượng và đúng ý nghĩa của Lễ kỷ niệm; không trùng lặp với các hoạt động kỷ niệm khác.
Về việc tặng sổ tiết kiệm: cần nghiên cứu, xem xét cho phù hợp với điều kiện thực tiễn và các quy định hiện hành.
(5) Đối với việc thành lập Ban Chỉ đạo: cần nghiên cứu, xem xét cho phù hợp.
(6) Các hoạt động kỷ niệm trong Kế hoạch cần đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả và toàn diện, sâu rộng, sát với chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành, phù hợp với điều kiện của tỉnh, các địa phương để tạo ra khí thế, tinh thần hướng tới Ngày kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

3. Báo cáo vướng mắc liên quan đến quy hoạch quỹ đất an ninh, trụ sở làm việc của lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các khu, cụm công nghiệp

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng và Công an tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, nhất là ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

4. Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

4.1 UBND tỉnh thống nhất với nội dung Báo cáo số 77/BC-SXD, ngày 23./4/2024 của Sở Xây dựng về việc đề nghị phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

4.2 Sở Xây dựng phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

5. Đề xuất Điều chỉnh Dự án mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố Hải Dương của Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương

5.1 UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố Hải Dương của Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương tại Báo cáo số 2386/BC-SKHĐT, ngày 28/8/2023.

5.2 UBND tỉnh giao:

a) Sở Xây dựng hướng dẫn Nhà đầu tư lập Quy chế quản lý, về giá chuyển nhượng, dịch vụ và một số hoạt động có liên quan.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đất đai (giải phóng mặt bằng, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

c) UBND thành phố Hải Dương khẩn trương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao đất cho Nhà đầu tư để tiếp tục triển khai, thực hiện Dự án.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định, trong đó tiến độ hoàn thành và đưa dự án đi vào hoạt động trong Quý II/2025.

6. Báo cáo về việc đề xuất phương án đầu tư thực hiện một số công trình trên địa bàn thành phố Hải Dương (Dự án Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 9,phường Thanh Bình và giải phóng mặt bằng dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao tầngNgô Quyền, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương; Dự án đầu tư xây dựngtuyến đường nội bộ và GPMB khu đô thị trung tâm thành phố - Khu vực 2)

6.1 Đối với Dự án Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 9, phường Thanh Bình và giải phóng mặt bằng dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao tầng Ngô Quyền, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương

 UBND tỉnh thống nhất giao:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hải Dương báo cáo, làm rõ tồn tại, thiếu sót tại khu đất 2.115m2 chưa giải phóng mặt bằng xong nhưng đã có Quyết định giao đất.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Hải Dương và các sở, ngành có liên quan tiếp thu ý kiến cuộc họp bổ sung, hoàn thiện báo cáo; trong đó cần nêu cụ thể các bước triển khai thực hiện như sau:

- Giai đoạn 1: UBND thành phố Hải Dương tổ chức, triển khai giải phóng mặt bằng sạch khu đấtgắn với việc xây dựng nhà văn hóa Khu dân cư số 9, phường Thanh Bình bằng nguồn vốn của thành phố Hải Dương.

- Giai đoạn 2 (sau khi hoàn thành Giai đoạn 1): Sau khi UBND thành phố Hải Dương đã giải phóng mặt bằng xong, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét tổ chức đấu giá lựa chọn Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

6.2 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nội bộ và giải phóng mặt bằng khu đô thị trung tâm thành phố - Khu vực 2 (khu vực Khách sạn Hoa Hồng):

UBND tỉnh thống nhất giao:

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Hải Dương và các sở, ngành có liên quan tiếp thu ý kiến cuộc họp bổ sung, hoàn thiện báo cáo; trong đó cần nêu cụ thể các bước triển khai thực hiện như sau:

- Giai đoạn 1: UBND thành phố Hải Dương tổ chức giải phóng mặt bằng sạch khu đất gắn với việc thi công hạng mục xây dựng tuyến đường nội bộ.

- Giai đoạn 2 (sau khi hoàn thành Giai đoạn 1): Sau khiUBND thành phố Hải Dương giải phóng mặt bằng xong, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét tổ chức đấu giá lựa chọn Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật

6.3 Các sở, ngành, UBND thành phố Hải Dương, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện báo cáo; báo cáo lại UBND tỉnh tại phiên họp gần nhất trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.

7. Đề nghị phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư, dịch vụ công nghiệp phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500

UBND tỉnh giao UBND thành phố Hải Dương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Tài chính, Khoa học công nghệ, Tư pháp, UBND huyện Nam Sách và các đơn vị có liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo, trong đó cần: (1) Bổ sung báo cáo, đánh giá và nêu rõ những tồn tại, thiếu sót của Dự án; nguyên nhân để xảy ra những tồn tại, thiếu sót; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra tồn tại, thiếu sót (sai sót từ phía Nhà đầu tư, các cơ quan Nhà nước có liên quan); (2) đề xuất, kiến nghị phương án xử lý, giải quyết (trong đó đề nghị xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân để xảy ra tồn tại, thiếu sót).

8. Báo cáo Đề án xử lý, sử dụng tro xỉ thải của nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương và tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc của Dự án

8.1 Đối với Đề án xử lý, sử dụng tro xỉ thải:

- UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung Đề án xử lý, sử dụng tro, xỉ của Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương, đồng thời thống nhất một số nguyên tắc trong vận chuyển tiêu thụ tro xỉ thải tại nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương như sau: (1) đảm bảo an toàn về môi trường; (2) vận chuyển bằng đường bộ phải đảm bảo an toàn hạ tầng giao thông theo quy định, vận chuyển bằng đường thủy phải đảm bảo các quy định về an toàn giao thông đường thủy và chỉ được phép vận chuyển đi, đến các bến thủy nội địa, cảng thủy nội địa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động; (3) nghiêm cấm việc vận chuyển, tập kết tro xỉ thải tại các bến bãi, vị trí không đúng quy định; (4) đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

- Yêu cầu Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, các nguyên tắc nêu trên để khẩn trương cập nhật, hoàn thiện nội dung Đề án, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trườngxem xét, quyết định việc cho phép vận chuyển, tiêu thụ tro xỉ thải trở lại theo quy định.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND thị xã Kinh Môn kiểm tra thực tế các công trình, giải pháp bảo vệ môi trường đã triển khai lắp đặt theo Đề án đã chỉnh sửa, bổ sung. Nếu đảm bảo đủ điều kiện theo quy định và yêu cầu của UBND tỉnh, tham mưu báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương vận chuyển, tiêu thụ tro xỉ thải theo quy định.

8.2 Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích 15,7ha:

- Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét đề nghị của Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương tại Công văn số JHDPC/2024/108 ngày 23/4/2024, tham mưu báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định đối với diện tích 15,7 ha, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

9. Tờ trình về việc thành lập Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Duệ

9.1 UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 679/TTr-SGDĐT, ngày 08/4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị cho phép thành lập Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Duệ.

9.2 Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu ban hành Quyết định theo quy định.

10. Phương án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

10.1 UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 154/BC-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND huyện Ninh Giang về phương án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

10.2 UBND huyện Ninh Giang tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

11. Báo cáo Phương án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Hồng Phúc, huyện Ninh Giang; Phương án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Quang Hưng, huyện Ninh Giang và Phương án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tân Phong, huyện Ninh Giang

11.1 Giao UBND huyện Ninh Giang chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, các đơn vị có liên quan và các Chủ đầu tư 03 cụm công nghiệp (Cụm công nghiệp Hồng Phúc, Cụm công nghiệp Quang Hưng, Cụm công nghiệp Tân Phong, huyện Ninh Giang) tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, tổ chức làm việc đểxác định rõ và thống nhất phương án triển khai với Chủ đầu tư các cụm công nghiệp về tuyến đường gom đường trục Bắc - Nam, hành lang giao thông; phương án hoàn trả kênh mương, phương án thu hồi phần đất nông nghiệp giữa các cụm công nghiệp với đường trục Bắc - Nam, nguồn vốn đầu tư...; hoàn thành báo cáo lại UBND tỉnh.

11.2 Về Phương án quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp: chủ đầu tư, cơ quan tư vấn tiếp thu ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị để hoàn thiện Phương án quy hoạch.

12. Dự thảo Kế hoạch tiêm chủng mở rộng và Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024

12.1 UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 43/TTr-SYT, ngày 12/4/2024 của Sở Y tế về việc đề nghị ban hành Kế hoạch tiêm chủng mở rộng và Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024.

12.2 Sở Y tế phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.

Trên đây là kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 4năm 2024 (Lần 6)