Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2024 (Lần3)

Ngày 10 tháng 4 năm 2024, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2024 (Lần 3).

​​​​Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch ​Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:​​

1. Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, hoàn thiện đường Trương Đỗ thuộc Quy hoạch hành chính tập trung tỉnh Hải Dương 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Hải Dương tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải và các sở, ngành có liên quan để bổ sung, hoàn thiện Hồ sơ Dự án, trong đó cần: 

​​(1) Nghiên cứu, khảo sát lại toàn bộ diện tích khu vực Dự án (xác định tên gọi, ranh giới, tổng quỹ đất thực hiện Dự án); 

(2) Xác định quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của Dự án (gồm 02 phần: Phần thứ nhất gồm cải tạo, nâng cấp đường Trương Đỗ; Phần thứ hai gồm giải phóng mặt bằng phần đất còn lại của Trung tâm Khu hành chính tập trung); tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư của Dự án (Nghị quyết số 05/NQ-HĐNDngày 01/3/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, tỉnh hỗ trợ 270 tỷ đồng, phần còn lại do thành phố tự cân đối, bố trí từ nguồn ngân sách thành phố để triển khai, thực hiện Dự án.

(3) Nghiên cứu, tham mưu về quy mô tuyến đường tiếp giáp với Trường PTTH Hồng Quang và tuyến đường tiếp giáp với Đài PTTH tỉnh cho phù hợp. 

(4) Tổ chức họp và lấy ý kiến của nhân dân về phương án tái định cư để đảm bảo đồng thuận của người dân. 

(5) Thời gian hoàn thành, báo cáo lại UBND tỉnh trước ngày18 tháng 4 ​năm 2024.​

2. Tờ trình về việc cho phép thực hiện thí điểm phố ẩm thực Tuệ Tĩnh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương 

2.1. UBND tỉnh thống nhất về mặt chủ trương để UBND thành phố Hả iDương triển khai các công việc có liên quan đến việc: chỉnh trang đô thị, tạo không gian văn hóa cho người dân (trong đó có văn hóa ẩm thực).

 2.2. Giao UBND thành phố quản lý, hướng dẫn người dân tổchức, đảm bảo lề lối, trật tự, văn hóa; tạo điều kiện cho người dân được phát triển theo nhu cầu, trong đó cần đảm bảo về an toàn, vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy,an ninh trật tự, văn hóa công cộng... 

3. Công tác triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho 04 bệnh viện tuyến tỉnh 

3.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo số 51/BC-SYT, ngày13/3/2024 của Sở Y tế về công tác triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho 04 bệnh viện tuyến tỉnh. 

3.2. Giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định, trong đó bổ sung nội dung đánh giá tình hình, thực trạng mua sắmtrang thiết bị y tế của các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là từ khi hình thành gói đầu tư công 360 tỷ đến nay (những nội dung công việc đã triển khai thực hiện,chưa thực hiện; khó khăn, vướng mắc; tồn tại hạn chế; đề xuất, kiến ​nghị...)

3.3. Giao Sở Tư pháp nghiên cứu, tham gia ý kiến về nội dung đề xuất của Sở Y tế trong ngày 11 tháng 4 năm 2024

4. Báo cáo giải quyết tồn tại, vướng mắc Cụm công nghiệp Hồng Phúc-Hưng Long, huyện Ninh Giang

4.1. UBND cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 865/SCT-QLCN,ngày 04/4/2024 của Sở Công thương về việc giải quyết tồn tại, vướng mắc Cụm công nghiệp Hồng Phúc - Hưng Long, huyện Ninh Giang, trong đó thống nhất lựa chọn Phương án 2 (đề nghị cho phép tiếp tục triển khai, thực hiện; tuy nhiên giao cho các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan...). 

4.2. Giao Sở Công Thương tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; chủ trì,phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

​5. Báo cáo tình hình triển khai, khó khăn vướng mắc về phương án bàn giao tài sản lưới điện hạ áp nông thôn của 37 xã thuộc Dự án REII tỉnh Hải Dương cho Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 

5.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Báo cáo số 873/BC-SCT, ngày 04/4/2024 của Sở Công thương về tình hình triển khai, khó khăn vướng mắc về phương án bàn giao tài sản lưới điện hạ áp nông thôn của 37 xã thuộc Dự án REII tỉnh Hải Dương cho Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương.

5.2. Giao Sở Công Thương tiếp thu ý kiến của các đại biểu dựhọp; phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung công việc tiếp theo đảm bảo quy định của pháp luật.

​6. Tờ trình về việc đề xuất phương án quản lý bãi xe, dịch vụ, hàng quán tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh.

6.1. UBND tỉnh thống nhất về chủ trương, đề xuất của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 445/TTr-SVHTT&DL, ngày 06/3/2024 về phương án quản lý bãi xe, dịch vụ, hàng quán tại Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh. 

6.2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Sở Tài chính,UBND thành phố Chí Linh và Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc xây dựng phương án chi tiết để tổ chức triển khai, thực hiện (bao gồm tất cả các hoạt động, dịch vụ hàng quán, trông giữ xe... để phục vụ lễ hội; nêu rõ phương án phân chia nguồn vốn thu được, đối tượng phân chia...; rà soát lại đất đai, tài sảntrong khu vực của khu di tích; rà soát, bổ sung các hoạt động, dịch vụ khác (nếu có)

 - Hoàn thiện Tờ trình và báo cáo lại UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 4 năm 2024.​

7. Báo cáo về việc giải quyết vướng mắc tại Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Hải Dương 

7.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung đề nghị của Sở kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 604/SKHĐT-KGVX, ngày 09/3/2024 về việc giải quyết vướng mắc tại Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Hải Dương; thống nhất cho phép chấm dứt thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng Trường Đại học Hải Dương-Giai đoạn 1; các hạng mục còn lại chưa đầu tư xây dựng sẽ lập thành dự án mới khi có khả năng cân đối vốn thực hiện. 

7.2. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính hướng dẫnTrường Đại học Hải Dương hướng dẫn hoàn thành các thủ tục liên quan đến nghiệm thu,thanh quyết toán, bàn giao các hạng mục công trình đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

7.3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Hải Dương và Trường Chính trị Hải Dương khẩn trương lập đề xuất chủ trương Dự án đầu tư,báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; kịp thời trình thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất. 

7.4. Kết quả rà soát điều kiện triển khai Dự án xây mới các khối nhà: cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và cận lâm sàng; nghiệp vụ kỹ thuật, cận lâm sàng và nội trú; khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sau khi rà soát các quy định có liên quan, để có cơ sở thẩm định chủ trương đầu tư Dự án xây mới các khối nhà: cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và cận lâm sàng;nghiệp vụ kỹ thuật, cận lâm sàng và nội trú; khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú, Bệnh viện đa khoa tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2024 cần phải chấm dứt  thực hiện Dự án xây dựng bệnh viện Đa khoa Hải Dương (mới). 

Do vậy, UBND tỉnh thống nhất báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh nội dung Thông báo Kết luận số 1430-TB/TU ngày 10/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau: Chấm dứt thực hiện dự án Dự án xây dựng bệnh viện Đa khoa Hải Dương (mới) làm căn cứ nghiệm thu, thanh quyết toán các gói thầu của các hạng mục công trình và toàn bộ dự án đảm bảo nguyên tắc không làm thất thoát vốn ngân sách Nhà nước và đồng thời làm cơ sở triển khai các dự án:  (1) Dự án xây mới các khối nhà: cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và cận lâm sàng; nghiệp vụ kỹ thuật,cận lâm sàng và nội trú; khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú, Bệnh viện đa khoa tỉnh;  (2) Dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các khối nhà cũ và bổ sung hệ thống PCCC, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong quá trình triểnkhai thực hiện cho phép hoàn thiện thủ tục điều chỉnh Dự án xây dựng bệnh viện Đa khoa Hải Dương (mới) (nếu có) làm cơ sở nghiệm thu, bàn giao, thanh quyết toán. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnhủy cho ý kiến làm cơ sở triển khai thực hiện.​​

8. Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả xin ý kiến bằng phiếu đối với nội dung "Đơn giá vật tư phục vụ công tác GPMB thuộc dự án Đầu tư xây dựng điều chỉnh mở rộng khu dân cư, đô thị Tân Phú Hưng, thành phố Hải Dương "

8.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 16/TTr- SXD, ngày 04/3/2024 của Sở Xây dựng về đơn giá vật tư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh mở rộng khu dân cư, đô thị TânPhú Hưng, thành phố Hải Dương.

 8.2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh chấp thuận theo quy định.​