Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo kết quả lựa chọn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện Dự án Khu khách sạn và Nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá  tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất để lựa chọn nhà  đầu tư thực hiện Dự án Khu khách sạn và Nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu  hành chính tập trung tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau: