Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản

Tài sản lưới điện thẩm định giá của 37 xã thuộc Dự án năng lượng nông thôn II (REII) tỉnh Hải Dương.

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản

 

1. Tên, địa chỉ cơ quan có nhu cầu thẩm định giá

Sở Công Thương Hải Dương, địa chỉ: Số 14A Bắc Sơn, phường Quang Trung, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Tên tài sản thẩm định giá

Tài sản lưới điện của 37 xã thuộc Dự án năng lượng nông thôn II (REII) tỉnh Hải Dương.

3. Mục đích thẩm định giá

Làm cơ sở để Sở Tài chính Hải Dương tổ chức thẩm định giá trị còn lại của tài sản lưới điện và trình UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt giá trị còn lại bàn giao cho Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương theo đúng quy định

4. Thời điểm thẩm định giá

Ngày 25/11/2011 (Theo Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của UBND tỉnh Hải Dương về việc bàn giao Hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn thuộc Dự án RE-II cho các đơn vị tiếp nhận và thực hiện hoàn trả vốn đầu tư xây dựng).

5. Tiêu chí lựa chọn Doanh nghiệp thẩm định giá

Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

6. Hồ sơ năng lực gồm có:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

7. Thời hạn và địa chỉ nộp hồ sơ

- Thời gian nộp hồ sơ: Các đơn vị đăng ký tham gia thẩm định giá đề nghị nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 15/5/2024 (trong thời gian 10 ngày làm việc bao gồm việc khảo sát hệ thống lưới điện, thu thập thông tin…); hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Công Thương Hải Dương; Địa chỉ: Số 14A Bắc Sơn, phường Quang Trung, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương; (Bà Nguyễn Thu Thủy - Phó trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương Hải Dương; số điện thoại liên hệ: 0904.737.505).

Sở Công Thương trân trọng thông báo để các doanh nghiệp tư vấn thẩm định giá biết./.

* Gửi kèm:

 Danh sách các Quyết định

Quyết định số 604/QĐ-UBND

Quyết định số 605/QĐ-UBND

Quyết định số 1272/QĐ-UBND

Quyết định số 1819/QĐ-UBND

Quyết định số 2001/QĐ-UBND

Quyết định số 2353/QĐ-UBND

Quyết định số 2354/QĐ-UBND

Quyết định số 2355/QĐ-UBND

Quyết định số 2357/QĐ-UBND 

Quyết định số 2437/QĐ-UBND

Quyết định số 2726/QĐ-UBND

Quyết định số 2727/QĐ-UBND

Quyết định số 3035/QĐ-UBND

Quyết định số 3221/QĐ-UBND