Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân tháng 01 năm 2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

Lịch tiếp công dân của của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thay đổi từ 14 giờ 00 ngày 12/01/2024 (Chiều thứ Sáu) sang 08 giờ 00 ngày 12/01/2024 (Sáng thứ Sáu)

​Ngày 03/01/2024, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 01/TB-UBND về lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh vào hồi 14 giờ 00 ngày 12/01/2024 (Chiều thứ Sáu), tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh (địa chỉ số 45 phố Bắc Sơn, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương). 

Tuy nhiên, do chương trình công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có thay đổi. Vì vậy lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 được chuyển vào 08 giờ 00 ngày 12/01/2024 (Sáng thứ Sáu). 

Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 01/TB-UBND ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh. UBND tỉnh trân trọng Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 để nhân dân, các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan biết, thực hiện​