Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số CCHC tỉnh Hải Dương năm 2023

Ngày 27 tháng 3 năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 117/GM-UBND về việc tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính  đối với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2023; thời gian tổ chức vào  14h00 ngày 29/3/2024 (thứ Sáu).

Do có lịch công tác đột xuất của Lãnh đạo tỉnh nên Ủy ban nhân dân tỉnh  thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành  chính cụ thể như sau: bắt đầu từ 8h00 giờ, ngày 03 tháng 4 năm 2024 (thứ Tư).\

(Về Thành phần mời dự, địa điểm tổ chức và các nội dung khác vẫn thực hiện như Giấy mời số 117/GM-UBND ngày 27/3/2024)