Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông cáo báo chí Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành trong tháng 02, tháng 3 năm 2024

Trong tháng 02, tháng 3 năm 2024, HĐND và UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

​1. Các nghị quyết của HĐND 

1.1. Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 01/3/2024 của HĐND tỉnh Ban hành quy định nội dung, định mức chi các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2025.

Nghi quyet 01_2024 quy dinh muc chi hoat dong Y te.pdf

 1.2. Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 01/3/2024 của HĐND tỉnh Quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Nghi quyet 02_2024 quy dinh muc chi cong tác PBGDPL.pdf

2. Các quyết định của UBND: 

1.1. Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày ​29/02/2024 Bổ sung một số nội dung của Phụ lục kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ- UBND ngày 27 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Hải Dương quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Quyet dinh 03_2024 bo sung mot so noi dung Phu luc kem QD 04.pdf

1.2. Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Ban hành “Đơn giá bồi thường một số loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. 

Quyet dinh 04 sua doi khoan 3 Dieu 2 Quyet dinh 25.pdf

 1.3. Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 08/3/2024 Phân cấp quản lý, bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Quyet dinh 05 phan cap quan ly cong trinh ha tang.pdf

 1.4. Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 Ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 1.4. Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 Ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.​

Quyet dinh 06 ban hanh don gia trong rung thay the.pdf

Nội dung chi tiết Thông cáo báo chí tại đây:  Thong cao bao chi van ban ban hanh thang 2 va 3 nam 2024.pdf