Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2024 (Lần 3)

Ngày 26 tháng 02 năm 2024, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2024 (lần 3).
​​​Theo đó đồng chí kết luận như sau:​
1. Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) và Tờ trình ban hành Nghị quyết về kinh phí thăm, tặng quà cho đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ; thương binh, bệnh binh, quân nhân trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh
1.1. Về Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)
a) UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 744/TTrLN- SLĐTBXH-BCHQS, ngày 22/02/2024 của Liên ngành Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về đề nghị ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).
b) Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu, báo cáo về kinh phí tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành theo quy định.
1.2. Tờ trình ban hành Nghị quyết về kinh phí thăm, tặng quà cho đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ; thương binh, bệnh binh, quân nhân trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh
a) UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 775/TTr- SLĐTBXH, ngày 25/02/2024 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về đề nghị ban hành Nghị quyết về kinh phí thăm, tặng quà cho đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ; thương binh, bệnh binh, quân nhân trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh.
b) UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát kỹ các đối tượng đảm bảo tính chính xác, không bỏ sót và nhầm đối tượng; trong trường hợp bỏ sót đối tượng thì UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động bố trí kinh phí bổ sung từ các nguồn khác để tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng theo đúng tiêu chuẩn, chế độ quy định.
c) Sở Lao động Thương binh & Xã hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua theo quy định.
2. Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Sở Tư pháp trình về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
2.2. Giao Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua theo quy định.
2.3. Giao đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, rà soát và ký Văn bản trình HĐND tỉnh theo quy định.
3. Báo cáo về các nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chưa xác định được rõ đơn vị thực hiện trong dự toán đầu năm của các đơn vị dự toán cấp I và các nội dung dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương của UBND tỉnh cho phép thực hiện trong dự toán chi Ngân sách địa phương năm 2024
3.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 590/BC-STC, ngày 21/02/2024 của Sở Tài chính về các nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chưa xác định được rõ đơn vị thực hiện trong dự toán đầu năm của các đơn vị dự toán cấp I và các nội dung dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương của UBND tỉnh cho phép thực hiện trong dự toán chi Ngân sách địa phương năm 2024.
3.2. Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua theo quy định.
4. Tờ trình về việc quyết toán các công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công
Việc sớm triển khai thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngoài đầu tư công là cần thiết. Tuy nhiên hiện nay, Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn các địa phương thực hiện nội dung trên theo quy định của pháp luật. Vì vậy, UBND tỉnh Hải Dương thống nhất chờ Văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngoài đầu tư công để tổ chức triển khai đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
5. Báo cáo Tình hình xử lý các vi phạm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh
5.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2754/BC-SGTVT-P3 ngày 30/10/2023 về tình hình xử lý các vi phạm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
5.2. Giao Sở Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của các Thành viên UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật và tiến độ yêu cầu.
5.3. Giao các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư Pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các kiến nghị của Sở Giao thông vận tải đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
6. Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại văn bản số 2173-CV/VPTU, ngày 16/01/2024
UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trình đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ký ban hành theo quy định.
7. Đề xuất thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thiết bị cơ điện và máy nông nghiệp của Công ty TNHH cơ khí Toàn Phát tại tại xã Bình Minh và xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang
7.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 20/BC-SKHĐT ngày 04/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thiết bị cơ điện và máy nông nghiệp của Công ty TNHH cơ khí Toàn Phát tại tại xã Bình Minh và xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang.
7.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định theo quy định.
8. Về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu phát triển dân cư Tuệ Tĩnh, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương
8.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Báo cáo số 128/BC-SKHĐT ngày 15/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu phát triển dân cư Tuệ Tĩnh, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương.
8.2. Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định theo quy định.
9. Phương án điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công trung hạn NSĐP 5 năm 2021-2025; phân bổ vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2024 (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 2 lần 2)
9.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo số 456/BC-SKHĐT, ngày 23/02/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phương án điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công trung hạn NSĐP 5 năm 2021-2025; phân bổ vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2024.
9.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; hoàn thiện Tờ trình trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.
10. Tờ trình kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP năm 2023 sang năm 2024 (báo cáo lại sau phiên họp UBND tỉnh tháng 2 lần 2).
10.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo số 457/BC-SKHĐT ngày 23/02/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP năm 2023 sang năm 2024.
10.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; rà soát, hoàn thiện nội dung Tờ trình; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; hoàn thiện Tờ trình trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.
11. Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng, điện chiếu sáng mỹ thuật, cây xanh, vỉa hè đường Trường Chinh, Đại lộ Võ Nguyên Giáp và tuyến đường kết nối đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (huyện Gia Lộc)
11.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 472/BC- SKHĐT, ngày 25/02/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng mỹ thuật, cây xanh, vỉa hè đường Trường Chinh, Đại lộ Võ Nguyên Giáp trên địa bàn thành phố Hải Dương và huyện Gia Lộc; điều chỉnh phương án lắp đặt logo của thành phố Hải Dương thành logo của tỉnh trên thân cột đèn chiếu sáng.
11.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến; hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua theo quy định.
12. Về việc giải quyết tồn tại trong GPMB khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án xử lý gia cố mái, nạo vét kênh T1 - trạm bơm Thanh Quang, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách
12.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung đề nghị tại Văn bản số 426/SKHĐT-KTN ngày 20/02/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; trong đó: bổ sung hạng mục, chi phí GPMB từ nguồn ngân sách tỉnh vào tổng mức đầu tư dự án Xử lý gia cố mái, nạo vét kênh T1 – trạm bơm Thanh Quang, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách làm cơ sở bố trí, thanh toán chi phí GPMB cho các hộ dân theo quy định để đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.
12.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến cuộc họp, hoàn thiện báo cáo và bổ sung chi phí bồi thường GPMB dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh thông qua tại cuộc họp HĐND gần nhất làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.
13. Báo cáo về việc cải tạo đường tỉnh 396 (đoạn từ Km18+747,5- Km19+356,3) vào khu bảo tồn sinh thái Đảo Cò, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện và phương án điều chuyển chuyển đoạn tuyến đường trên về UBND huyện quản lý
13.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung đề nghị tại Văn bản số 357/STP- TTr ngày 20/02/2024 của Sở Tư pháp về việc cải tạo đường tỉnh 396 (đoạn từ Km18+747,5-Km19+356,3) vào khu bảo tồn sinh thái Đảo Cò, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện; trong đó: Việc đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư giao UBND huyện Thanh Miện thực hiện dự án đường tỉnh bằng nguồn ngân sách Huyện là không có cơ sở và không phù hợp với Khoản 9 Điều 9, Luật Ngân sách Nhà nước và Điểm a, khoản 1, Điều 6, Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương.
13.2. UBND tỉnh thống nhất với Tờ trình số 487/TTr-SGTVT-P3, ngày 26/02/2024 của Sở Giao thông vận tải về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh một số đoạn đường tỉnh thành đường địa phương trên địa bàn huyện Thanh Miện. Sở Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thanh Miện, Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh quyết định theo đúng quy định của pháp luật.
13.3. UBND huyện Thanh Miện thực hiện nội dung kiến nghị tại Tờ trình số 487/TTr-SGTVT-P3, ngày 26/02/2024 của Sở Giao thông vận tải đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Thông báo kết luận hop UBND tinh thang 02 lan 3.pdf