Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2024 (Lần 3)

Ngày 7 tháng 6 năm 2024, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2024 (Lần 3). Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:
​1. Tờ trình cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trí Đức

1.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 1088/TTr-SGDĐT ngày 28/5/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trí Đức.

1.2. Giao đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo và ký Quyết định theo quy định.

2. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án phát triển nhà ở xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2030; tình hình triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 278/TB-UBND ngày 15/12/2023 của UBND tỉnh và Thông báo kết luận số 21/TB-VP ngày 23/02/2024 của Văn phòng UBND tỉnh liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1120/SXD-QLN, ngày 04/6/2024 về tình hình triển khai Đề án phát triển nhà ở xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2030.

2.2. Giao Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá nhu cầu về nhà ở của người dân ở từng khu vực; khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân về nhà ở của quỹ nhà ở hiện có; số lượng nhà ở cần phải xây dựng thêm làm căn cứ để tham mưu cho UBND tỉnh quyết định triển khai, thực hiện các Dự án về dân cư, đô thị, nhà ở xã hội, công nhân cho phù hợp, tránh đầu tư lãng phí, không hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan xác định rõ diện tích sàn nhà ở xã hội để cho phép mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương (phân khu 2), làm cơ sở để điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án và xác định tiền sử dụng đất theo quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 23 tháng 6 năm 2024.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các nhà đầu tư trong việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các dự án nhà ở xã hội theo Đề án.

- Đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ và là đầu mối tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo về nhà ở xã hội do Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập.

2.3. Giao UBND thành phố Hải Dương:

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án để thực hiện giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại (33.5m2 đất ở) đối với Dự án Khu dân cư Trái Bầu, phường Lê Thanh Nghị, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 15 tháng 6 năm 2024.

- Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu dân cư mới phía Tây phường Tứ Minh giai đoạn 1. Phần còn lại theo quy hoạch của Khu dân cư triển khai theo hướng lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án.

2.4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh bàn giao đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Trái Bầu, phường Lê Thanh Nghị đảm bảo phù hợp quy định; nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

- Chủ trì, phối hợp UBND thành phố Hải Dương tham mưu UBND tỉnh về việc bàn giao đất và tính tiền sử dụng đất đối với Dự án Khu đô thị mới Xuân Dương theo quy định.

3. Về việc tham gia ý kiến nội dung dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự án đầu tư xây dựng Khu Ký túc xá sinh viên tại Chí Linh

3.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Văn bản số 1094/SXD-QLN ngày 30/5/2024 của Sở Xây dựng tại về nội dung dự thảo trình Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự án đầu tư xây dựng Khu ký túc xá sinh viên tại Chí Linh.

3.2. Giao Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Văn bản của UBND tỉnh để báo cáo Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ về dự án đầu tư xây dựng Khu Ký túc xá sinh viên tại Chí Linh.

4. Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành.

4.1. UBND tỉnh cơ bản đồng ý với báo cáo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1) thuộc dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành do Sở Xây dựng báo cáo (tại Văn bản số 627/SXD-CCGĐXD ngày 29/3/2024, Văn bản số 1077/SXD- CCGĐXD ngày 29/5/2024).

4.2. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đối với số liệu kiểm tra, thí nghiệm đối chứng và kết quả đánh giá, kiểm tra so với thiết kế công trình được phê duyệt; ban hành Văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình theo đúng quy định pháp luật; rà soát, hướng dẫn UBND huyện Kim Thành, Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo quy định của pháp luật.

4.3. Giao các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Nhà đầu tư triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo chất lượng công trình và quy định của pháp luật.

5. Tờ trình về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương vào Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trực thuộc Bộ Y tế

UBND tỉnh giao:

5.1. Sở Tài chính:
- Hướng dẫn Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương rà soát, thực hiện việc thanh lý các tài sản theo đúng quy định;

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức họp với các Bộ: Y tế, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành địa phương có liên quan để thống nhất phương án tài chính sau sáp nhập, nội dung triển khai, thực hiện, làm cơ sở để triển khai, thực hiện Đề án.

- Giao đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai nội dung này theo quy định.
5.2. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương tổ chức làm việc với từng cán bộ, nhân viên Nhà trường để nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của các cán bộ, nhân viên Nhà trường từ đó xác định số lượng cán bộ, nhân viên sẽ chuyển sang Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương hoặc chuyển sang bộ phận khác;

- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định (trong đó, cần nêu rõ các vướng mắc, khó khăn về phương án tài chính khi thực hiện sáp nhập).

6. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQHĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh.

6.1. UBND tỉnh đồng ý với sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQHĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh theo đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2720/TTr-SLĐTBXH, ngày 04/6/2024.

UBND tỉnh cơ bản thống nhất về việc nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội, tuy nhiên cần xem lại mức tăng 520.000 đồng đến mức 550.000 đồng, hoặc tăng từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng theo mức chuẩn của Chính phủ tại từ thời kỳ cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội tại địa phương.

6.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND theo quy định, trong đó đề xuất 02 Phương án (Phương án 1: mức tăng 520.000 đồng; Phương án 2: mức tăng 550.000 đồng); giải trình, phân tích rõ số tiền Ngân sách cần phải chi cho mỗi Phương án; đối tượng được hưởng mức trợ giúp đối với từng Phương án.

7. Tờ trình ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ, chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương

7.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất nội dung đề xuất của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 239/TTr-SNV ngày 03/6/2024 về ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ, chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

7.2. Giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến các đại biểu tham gia dự họp, hoàn thiện Dự thảo Quyết định (đảm bảo đúng quy trình, quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật), trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.

8. Báo cáo về việc thống nhất phương án điều chỉnh cục bộ hướng tuyến dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương

8.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 1710/SGTVT- P4, ngày 05/6/2024 của Sở Giao thông Vận tải về việc thống nhất phương án điều chỉnh cục bộ hướng tuyến dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương.

8.2. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nam Sách và các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh để triển khai, thực hiện Dự án.

9. Báo cáo phương án triển khai đầu tư xây dựng Rạp chiếu phim tại số 28 Đại lộ Hồ Chí Minh, thành phố Hải Dương

Để tiếp nhận tài trợ và sớm triển khai đầu tư xây dựng Rạp chiếu phim tại số 28 Đại lộ Hồ Chí Minh, thành phố Hải Dương, UBND tỉnh giao:

a) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nhà tài trợ hoàn thiện văn bản báo cáo UBND tỉnh về việc đăng ký làm Nhà tài trợ xây dựng Rạp chiếu phim tại số 28 Đại lộ Hồ Chí Minh, thành phố Hải Dương bằng sản phẩm.
 
b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Nhà tài trợ hoàn thiện Hồ sơ Dự án và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định; thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư theo đúng quy định.

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về quy trình thành lập Hội đồng định giá và thanh lý tài sản tại Rạp chiếu phim trước khi bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư; quy trình thực hiện tiếp nhận, xác lập quyền sở hữu tài sản tiếp nhận sau khi hoàn thành việc xây dựng và bàn giao công trình theo đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và quy định tài chính hiện hành.

d) Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND thành phố Hải Dương và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đất đai, cấp phép xây dựng và các thủ tục cần thiết khác theo đúng quy định của pháp luật.