Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2024 (Lần 1)

Ngày 4 tháng 6 năm 2024, đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2024 (Lần 1).Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
​​​1. Tờ trình đề xuất chủ trương thực hiện Dự án Cụm bệnh viện đa khoa tại thành phố Hải Dương

1.1. UBND tỉnh thống nhất chủ trương thu hút Dự án Cụm bệnh viện đa khoa vào thành phố Hải Dương sau khi đã được hoàn thành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

1.2. UBND tỉnh giao:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; chủ trì, phối hợp với các sở: Y tế, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Hải Dương và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh phương án triển khai, thực hiện Dự án; phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu, điều chỉnh Danh mục Dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2024-2030 cho phù hợp theo hướng thu hút các Dự án có quy mô lớn hơn 300 giường bệnh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

b) Sở Y tế tiếp tục rà soát tham mưu nhu cầu đầu tư y tế chất lượng cao trên địa bàn tỉnh và về yêu cầu năng lực chuyên môn về lĩnh vực y tế làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư Dự án trên, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh.

c) Sở Xây dựng hướng dẫn UBND thành phố Hải Dương lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án, phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.
 
d) Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND thành phố Hải Dương cập nhật, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng khu đất Dự án sang đất y tế cho phù hợp với quy định của pháp luật.

e) Sở Tài chính tham mưu làm rõ những vấn đề pháp lý của khu đất liên quan đến về quản lý tài sản công và đề xuất, kiến nghị, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh.

g) UBND thành phố Hải Dương:

- Rà soát, cập nhật khu đất trên sang đất y tế và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

- Trên cơ sở hướng dẫn của sở, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định để đủ điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

1.3. Giao đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, tổ chức họp với các sở, ngành có liên quan để xem xét, tham mưu về nội dung, quy trình triển khai, thực hiện Dự án theo đúng quy định.

2. Báo cáo tình hình đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về tình hình đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh (Báo cáo số 192/BC-STNMT, ngày 31/5/2024), UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Sở Xây dựng, Tư pháp và các sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát và thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

3. Tờ trình về việc điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu đất đai trên địa bàn tỉnh

3.1. Sau khi nghe Báo cáo số 193/BC-STNMT, ngày 03/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu đất đai trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao:

3.1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo, gửi UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trước ngày 07 tháng 6 năm 2024.

- Sau khi Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thống nhất, cho ý kiến chỉ đạo, UBND tỉnh ký ban hành Quyết định điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu đất trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thành việc lập, trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 của Tỉnh, làm cơ sở cho công tác quản lý, sử dụng đất.

3.2. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu đất được UBND tỉnh phê duyệt (theo đề xuất từ các huyện, thị xã, thành phố), cập nhật vào điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030, trong đó cập nhật Danh mục các Dự án, công trình đất ở đã được UBND các huyện, thị xã, thành phố thống nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Hoàn thành Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước ngày 20 tháng 6 năm 2024; Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 2024.

3.4. Giao đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, ký các Văn bản có liên quan sau khi Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thống nhất.

4. Báo cáo tổng hợp, tham mưu đề xuất đối với các dự án chậm tiến độ do UBND các huyện, thị xã, thành phố chấp thuận đầu tư

4.1. UBND tỉnh chưa thống nhất với Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh giao lại cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, nhất là ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo; chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, rà soát, đánh giá lại toàn bộ các dự án chậm tiến độ, làm rõ các nguyên nhân (chủ quan, khách quan); đề xuất, kiến nghị phương án xử lý có nguyên tắc, theo quy định pháp luật.

4.3. UBND tỉnh giao:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tổng hợp 02 Báo cáo rà soát, tổng hợp Dự án chậm tiến độ do UBND cấp tỉnh và cấp huyện chấp thuận đầu tư thành 01 Báo cáo chung sau khi tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh bằng phiếu và hoàn thiện Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định; thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2024.

- Hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai thực hiện Hướng dẫn số 3994/HD-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh về quy trình tiếp nhận, thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mới, dự án điều chỉnh và thu hồi chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020 đối với dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương; hướng dẫn các hộ kinh doanh trình tự thực hiện dự án đầu tư sau khi chuyển đổi thành doanh nghiệp đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành.
 
b) Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND cấp huyện về trình tự thủ tục cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn thời gian thuê đất đối với các dự án đầu tư của hộ kinh doanh có sử dụng đất vào mục đích thương mại dịch vụ với quy mô diện tích dưới 5.000 m2 (0,5ha) theo pháp luật về đất đai.

c) Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công an tỉnh và các sở, ngành khác có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn UBND cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường…về các thủ tục, trình tự đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, PCCC và các biện pháp xử lý đối với Dự án có vi phạm về các lĩnh vực nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

5. Báo cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 09/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp 6 bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

5.1. UBND tỉnh giao lại cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Hội cựu Thanh niên xung phong và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, xác định chính xác số liệu lực lượng lao động của địa phương được điều động theo Chỉ thị 371/CT-TTg, ngày 15/7/1978 và Quyết định 117/QĐ-TTg, ngày 20/02/1978 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, bổ sung các căn cứ pháp lý; sự cần thiết xây dựng chính sách; điều kiện tiêu chuẩn, tiêu chí; đối tượng được hưởng chế độ, chính sách đặc thù đối với lực lượng lao động được điều động theo Chỉ thị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên; thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 7 năm 2024.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

5.2. Giao đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, tổ chức họp; trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện nội dung này.

6. Báo cáo thực trạng và đề xuất chính sách điều dưỡng, phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

UBND tỉnh giao lại cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chính sách điều dưỡng, phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương; tổ chức xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện Chính sách, trình UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo theo quy định.