Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2024 (Lần 4)

Ngày 13 tháng 6 năm 2024, đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2024 (Lần 4). Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Tờ trình Đề nghị ban hành Kế hoạch thí điểm đào tạo giáo viên mầm non tỉnh Hải Dương theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ năm 2024

1.1. UBND tỉnh thống nhất việc phải thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

1.2. Tuy nhiên, sau khi nghe và xem xét Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp, qua phát biểu ý kiến của các đại biểu dự họp, sự thống nhất của các thành viên UBND tỉnh, UBND tỉnh giao lại để Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện Tờ trình, theo hướng tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; tiếp tục rà soát tổng thể thực trạng, sự cần thiết và nhu cầu đào tạo giáo viên ở tất cả các cấp học theo đúng Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh; nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung cần thiết trong việc thí điểm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP, đảm bảo quyền lợi người được thụ hưởng, các đối tượng được quy định trong luật và không bị thất thoát ngân sách về việc thí điểm cam kết bồi hoàn kinh phí đối với học viên nếu không thực hiện theo đúng Nghị định số 116/2020/NĐ-CP; chế tài quản lý, kiểm soát tài chính.

1.3. Giao đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì họp chuyên đề, tổ chức xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
 
2. Thực trạng mô hình hoạt động của Hạt giao thông các huyện và Xí nghiệp giao thông vận tải thành phố Hải Dương UBND tỉnh giao lại cho Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp nghiên cứu, rà soát bổ sung thêm các căn cứ pháp lý để triển khai, thực hiện; xác định rõ mô hình hoạt động của các đơn vị, từ đó đề xuất phương án giải thể phù hợp theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp tiếp theo.

3. Tờ trình đề nghị ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024

3.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 2154/TTr-STC, ngày 07/6/2024 của Sở Tài chính về việc đề nghị ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024.

3.2. Sở Tài chính, khẩn trương kiểm tra, rà soát lại nội dung quy định hệ số cho chính xác, tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, chịu trách nhiệm số liệu, cách tính hệ số đúng theo quy định pháp luật; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.

4. Tờ trình đề xuất phương án quản lý bãi xe, dịch vụ, hàng quán tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 1182/BC- SVHTTDL, ngày 10/6/2024 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về đề xuất phương án quản lý bãi xe, dịch vụ, hàng quán tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh. Tuy nhiên, cần kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý cần thiết như các đại biểu dự họp đã góp ý.

4.2. Giao đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tổ chức họp về phương án tài chính; rà soát, bỏ hạng mục đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư công cho phù hợp.

4.3. Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

5. Tờ trình đề nghị tu bổ, tôn tạo di tích Đền Sượt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương

5.1. UBND tỉnh thống nhất về chủ trương, sự cần thiết phải tu bổ, tôn tạo di tích cấp Quốc gia Đền Sượt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương do UBND thành phố Hải Dương đề xuất tại Báo cáo số 388/BC-UBND, ngày 24/5/2024; thống nhất nguồn vốn đầu tư Giai đoạn 1 (2024-2025) là Khu vực Đền chính hiện nay: Ngân sách tỉnh là 70%, Ngân sách thành phố Hải Dương là 30%.

5.2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hải Dương và các sở, ngành có liên quan khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh về việc lập và triển khai việc tu bổ, tôn tạo di tích Đền Sượt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương theo đúng quy định của pháp luật liên quan đến di sản văn hóa.

6. Tờ trình đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ giải quyết ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

6.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Văn bản số 1306/STNMT- CCBVMT, ngày 20/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về sự cần thiết ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ giải quyết ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải theo quy định pháp luật.

6.2. UBND tỉnh giao:

a) Các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước 16h00, ngày 14 tháng 6 năm 2024 để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành về việc xử lý ô nhiễm môi trường sông Bắc Hưng Hải và tiếp thu ý kiến của các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố để bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định; trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.

6.3. Giao đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, rà soát và ký ban hành Kế hoạch theo quy định.

(sua) 13_06_2024_TBhop UBND tinh thang 6 lan 4 (1) (1).pdf