Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2024 (Lần 5)

Ngày 18 tháng 6 năm 2024, đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2024 (Lần 5). Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo số: 1889/BC-SKH&ĐT, ngày 17/6/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; UBND tỉnh cũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực tham mưu của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024, góp phần giúp cho tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đã được Tỉnh ủy, HĐND & UBND thông qua. UBND tỉnh yêu cầu các sở ban, ngành, UBND cấp huyện tập trung thực hiện một số các nhiệm vụ sau:

(1) Đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã. Các sở, ban, ngành chủ động theo dõi diễn biến tình hình trong nước, quốc tế, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành mình;

(2) Tập trung bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp, nhà đầu tư và của người dân.

(3) Đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng rà soát, kiên quyết cắt giảm những thủ tục hành chính chính, điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, được người dân, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị. Tuyệt đối không tham mưu ban hành quy định mới làm phát sinh chi phí, thủ tục, thời gian trái quy định hoặc không cần thiết cho công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp, người dân;

(4) Tập trung hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(5) Kiểm soát chi hiệu quả, tăng cường chi tiết kiệm, không bố trí cho các khoản chi chưa thực sự cần thiết; ưu tiên nguồn lực cho chi đầu tư phát triển; đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% vốn được giao đúng tiến độ quy định.

(6) Thực hiện có hiệu quả kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển nhà năm 2024; có biện pháp kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan của các nhà đầu tư.

1.2. UBND tỉnh:

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, nhất là ý kiến của Lãnh đạo HĐND & UBND tỉnh để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo, trong đó cần chú ý bổ sung, làm rõ một số nội dung sau: (1) Lĩnh vực đầu tư công (quy trình, thủ tục triển khai các Dự án đầu tư công; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt như kỳ vọng): làm rõ những tồn tại, vướng mắc; nguyên nhân chủ quan, khách quan; giải pháp khắc phục, giải quyết; (2) Vấn đề về giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các công trình, dự án, đặc biệt là các Dự án xây dựng hạ tầng các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp; (3) Vấn đề khai thác khoáng sản (vật liệu đất, đá san lấp phục vụ xây dựng): tỉnh đã chấp thuận cho một số nhà đầu tư để khai thác các loại vật liệu. Việc khai thác cần tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên về quy trình, thủ tục vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc; (4) Rà soát, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà, Nhà ở xã hội; việc điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ đất, việc đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án sử dụng đất;

(5) Việc chậm chễ trong hoàn thiện Hồ sơ Quy hoạch tỉnh; (6) Các nội dung có liên quan đến an ninh quốc phòng, an toàn giao thông.

- Cập nhật số liệu, biểu mẫu còn thiếu tại các phụ lục; hoàn thiện báo cáo (bao gồm cả báo cáo tóm tắt) gửi về UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 20 tháng 6 năm 2024; Riêng báo cáo tóm tắt phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu hoàn thiện ngay trong ngày 18 tháng 6 năm 2024 để phục vụ chương trình Công tác của HĐND tỉnh.

b) Giao các đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các sở, ngành có liên quan khẩn trương hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chi tiết. Đây là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm.

c) Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các sở, ngành để triển khai các nội dung có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng địa phương; đặc biệt cần nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, chế độ đào tạo, hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho các thanh niên xuất ngũ.

d) Giao Công an tỉnh hoàn thiện Báo cáo về tình hình vi phạm an toàn giao thông trong thời gian qua (thực trạng, tồn tại, hạn chế, phương án xử lý, giải quyết…), trình UBND tỉnh xem xét, tổ chức họp chuyên đề.

e) Giao Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh về xây dựng Bộ tiêu chí định mức kinh tế kỹ thuật; công bố giá vật liệu xây dựng.

f) Yêu cầu các chủ đầu tư, nhất là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thiện các quy trình thủ tục đầu tư, tiến hành khởi công các công trình, dự án đầu tư công bảo đảm giải ngân theo đúng tiến độ, nhất là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình quốc phòng, an ninh, các dự án ODA .

2. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2024

2.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Báo cáo số 2296/BC-STC, ngày 17/6/2024 của Sở Tài chính về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2024.

2.2. Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

3. Tờ trình về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp PTTH 2024

3.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 1223/BC-SGDĐT, ngày 14/6/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp PTTH 2024.

3.2. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.