Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2024 (Lần 6)

Ngày 19 tháng 6 năm 2024, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2024 (Lần 6). Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng chí Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:
​​1. Tờ trình ban hành Quyết định quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh

1.1. UBND tỉnh thống nhất với Tờ trình số 1203/TTr-SVHTTDL, ngày 13/6/2024 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc đề nghị ban hành Quyết định quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh.

1.2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình, trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.

2. Báo cáo về việc dừng thực hiện Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung tại các huyện Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Gia Lộc và thị xã Kinh Môn

2.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Báo cáo số 1489/BC-SKHĐT, ngày 15/5/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc dừng thực hiện Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung tại các huyện Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Gia Lộc và thị xã Kinh Môn.

2.2. UBND tỉnh giao:
 
a) Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục dừng, thanh lý Hợp đồng các gói thầu và quyết toán phần công việc đã thực hiện của Dự án (nếu có) theo đúng quy định.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của UBND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan và Thủ tướng Chính phủ về việc dừng thực hiện Dự án và thực hiện việc điều chỉnh Danh mục đầu tư công trung hạn 2021-2025 thuộc nguồn Ngân sách TW theo quy định.

c) Giao UBND các huyện: Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Gia Lộc và thị xã Kinh Môn rà soát nhu cầu phát triển vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên địa bàn, báo cáo đề xuất gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét bổ sung vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại các huyện Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Gia Lộc và thị xã Kinh Môn vào Danh mục các Dự án hỗ trợ từ nguồn Ngân sách đầu tư thuộc Dự án phát triển hàng hóa nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021- 2025, định hướng 2030.

3. Báo cáo về nội dung làm việc với Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 37 đoạn từ Km87+403- Km99+680, thành phố Chí Linh

3.1. UBND tỉnh thống nhất với phương án của Bộ Giao thông Vận tải về nội dung điều chỉnh Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 37 đoạn từ Km87+403-Km99+680, thành phố Chí Linh.

3.2. UBND tỉnh giao:

a) UBND thành phố Chí Linh hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch khu vực Dự án, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch của Bộ Giao thông Vận tải.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thủ tướng Chính phủ.

4. Tờ trình ban hành Nghị quyết sửa đổi một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016, Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh

4.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 1872/TTr-STC, ngày 22/5/2024 của Sở Tài chính về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016, Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh.
 
4.2. Giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua theo quy định; phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan tham mưu về việc hỗ trợ phí, lệ phí thực hiện giao dịch trực tuyến toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

5. Báo cáo về việc giao nhiệm vụ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh

5.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Báo cáo số 2150/BC-STC, ngày 7/6/2024 của Sở Tài chính về việc giao nhiệm vụ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

5.2. Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.

6. Tờ trình về việc cấp giấy phép thăm dò khoáng sản khu vực núi Trại Tường, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh

6.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Tờ trình số 348/TTr-STN&MT, ngày 15/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản khu vực núi Trại Tường, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh.

6.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình trình UBND tỉnh ban hành Quyết định; hướng dẫn Nhà đầu tư, giám sát việt triển khai thực hiện theo đúng quy định.

6.3. UBND tỉnh yêu cầu Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh:

- Nộp lệ phí cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản và các khoản chi phí có liên quan theo đúng quy định;

- Có trách nhiệm lựa chọn đơn vị có năng lực tiến hành thi công công tác thăm do theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BTN&MT, ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thực hiện việc thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo phương pháp và khối lượng của Đề án được UBND tỉnh chấp thuận và theo các quy định của pháp luật hiện hành;

- Thi công các hạng mục công trình đúng theo quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường;

- Thu thập và tổng hợp đầy đủ tài liệu, kết quả thăm dò, kiểm tra và chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng và tính trung thực của tài liệu;
 
- Thông báo kế hoạch, thời gian triển khai các hạng mục của công tác thăm dò tới Sở Tài nguyên và Môi trường; chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình triển khai;

- Tiến hành phân tích các loại mẫu tại các cơ sở đạt tiêu chuẩn, làm rõ chất lượng, trữ lượng đất đá, vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thăm dò, trước khi tiến hành lấy mẫu công nghệ phải đăng ký khối lượng, vị trí, thời gian, phương pháp lấy mẫu với Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành, trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản theo quy định.

- Có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; không thực hiện khai thác khoáng sản trong quá trình thăm dò.

7. Về việc giải quyết vướng mắc đối với tiền thuê đất của khu đất nằm tại đường Nguyễn Trãi của Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam

7.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Báo cáo số 1887/SKHĐT-KTĐN, ngày 17/6/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giải quyết vướng mắc đối với tiền thuê đất khu đất nằm tại đường Nguyễn Trãi của Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam.

7.2. Giao UBND thành phố Hải Dương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát lại các hoạt động của Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam tại khu đất Dự án cũ (từ lúc Công ty di dời chuyển sang địa điểm mới đến nay), gửi thông tin đến Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan; khẩn trương hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực Dự án Diamond Land để thực hiện việc giải phóng mặt bằng, đấu giá lựa chọn Nhà đầu tư theo đúng quy định; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

7.3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

8. Tờ trình điều chỉnh phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất tại khu đất số 167 Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương

8.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 332/TTr- STN&MT, ngày 8/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị điều chỉnh phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất tại khu đất số 167 Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương; thống nhất phương án trả tiền thuê đất từ trả tiền 01 lần sang hàng năm.
 
8.2. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với UBND thành phố Hải Dương và các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh phương án đấu giá, thực hiện việc đấu giá và các nội dung công việc có liên quan theo đúng quy định.

9. Báo cáo về việc rà soát quy hoạch, đề nghị chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500

9.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Báo cáo số 132/BC-SXD, ngày 12/6/2024 của Sở Xây dựng về việc rà soát quy hoạch, đề nghị chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500.

9.2. Sở Xây dựng phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

10. Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh các cá nhân, gia đình và tập thể hiến máu tiêu biểu giai đoạn 2022-2024 và Ngày hội hiến máu “Hải Dương ngàn trái tim hồng” lần thứ XII

10.1. UBND tỉnh thống nhất với Tờ trình số 183/TTr-HCTĐ, ngày 10/6/2024 của Hội chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh các cá nhân, gia đình và tập thể hiến máu tiêu biểu giai đoạn 2022-2024 và Ngày hội hiến máu “Hải Dương ngàn trái tim hồng” lần thứ XII.

10.2. Hội chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Kế hoạch trình UBND tỉnh ban hành theo quy định; phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện.