Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2024 (Lần 7)

Ngày 21 tháng 6 năm 2024, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2024 (Lần 7). Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng chí Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:
1. Báo cáo Phương án triển khai đầu tư xây dựng khu dân cư Đá Mài, thành phố Hải Dương

1.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo số 1894/BC-SKHĐT, ngày 17/6/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phương án triển khai đầu tư xây dựng khu dân cư Đá Mài, thành phố Hải Dương.

1.2. UBND tỉnh giao:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với Sở Tư pháp, UBND thành phố Hải Dương tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi (hoặc bãi bỏ) các văn ban liên quan đến việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư đô thị Đá Mài, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với UBND thành phố Hải Dương xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép cập nhật Dự án vào Danh mục Dự án đầu tư công.

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, hoàn thiện báo cáo về phương án triển khai thực hiện Khu dân cư đá mài, thành phố Hải Dương; trong đó cần đề xuất 02 phương án triển khai thực hiện, làm rõ ưu, nhược điểm của từng phương án và đề xuất phương án chọn (Phương án 1: thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND thành phố Hải Dương tổ chức đầu tư hạ tầng kỹ thuật để phục vụ tái định cư cho các hộ dân trên địa bàn thành phố Hải Dương; Phương án 2: thực hiện giải phóng mặt bằng và tổ chức đấu giá lựa chọn Nhà đầu tư); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2024 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo thực hiện.
 
b) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hải Dương rà soát phương án quy hoạch chi tiết xây dựng của khu dân cư theo quy định hiện hành; trường hợp cần thiết thì phải sớm tham mưu để UBND tỉnh chỉ đạo việc điều chỉnh quy hoạch (nếu có) và bổ sung vào kế hoạch phát triển nhà (nếu chưa phù hợp) làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hải Dương, các sở, ngành liên quan và Công ty cổ phần Đá Mài tham mưu cho UBND tỉnh về phương án bồi thường, GPMB đối với các công trình trên đất do Công ty cổ phần Đá mài quản lý; bổ sung kế hoạch sử dụng đất, nghị quyết thu hồi đất (nếu chưa phù hợp).

d) UBND thành phố Hải Dương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi (hoặc bãi bỏ) các văn ban liên quan đến việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư đô thị Đá Mài, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương theo đúng quy định, tránh phát sinh khiếu kiện; phối hợp với Sở Xây dựng xem xét việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu vực Dự án cho phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn mới và điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương.

2. Báo cáo về tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố Hải Dương.

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo số 424/BC-UBND, ngày 04/6/2024 của UBND thành phố Hải Dương về tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố: (1) Dự án xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 9, phường Thanh Bình và giải phóng mặt bằng dự án khu nhà ở hỗn hợp cao tầng Ngô Quyền; (2) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nội bộ và GPMB khu đô thị trung tâm thành phố - Khu vực 2; (3) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và GPMB khu trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương - Khu vực 1; (4) Dự án GPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị Đá mài phục vụ tái định cư dự án xây dựng đường Trương Đỗ kết nối với đường Tôn Đức Thắng và GPMB phần diện tích còn lại để thực hiện quy hoạch, xây dựng khu hành chính tập trung Tỉnh.

2.2. UBND thành phố Hải Dương tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan thống nhất, cập nhật từng danh mục công trình Dự án, tổng mức đầu tư; báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh Danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, làm cơ sở để UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh.

3. Báo cáo đề nghị trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất phục vụ xây dựng công trình công cộng

3.1. UBND tỉnh thống nhất việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết để hỗ trợ kinh phí thực hiện việc đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất phục vụ xây dựng công trình công cộng, thời điểm trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.
UBND các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách các hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất phục vụ xây dựng công trình công cộng, dự toán kinh phí trình HĐND cấp huyện căn cứ vào nguồn kinh phí của địa phương (từ 10% để lại từ nguồn thu từ đất thuộc ngân sách cấp huyện theo quy định tại Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND tỉnh Quy định về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025) hàng năm bố trí để thực hiện việc đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp đổi GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất phục vụ xây dựng công trình công cộng.

3.2. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, hoàn thiện lại văn bản, hồ sơ để báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua theo quy định.

4. Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung về danh mục thu, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh đã được quy định tại Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018, Nghị quyết số 06/2019/NQHĐND ngày 11/7/2019, Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 và Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 448/TTr- STNMT, ngày 20/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung về danh mục thu, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh đã được quy định tại Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018, Nghị quyết số 06/2019/NQHĐND ngày 11/7/2019, Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 và Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh.

4.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến tại hội nghị, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh theo quy định.

4.2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, tham mưu 01 Tờ trình chung của UBND tỉnh kèm theo dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh, báo cáo lại UBND tỉnh tại phiên họp tiếp theo đối với 02 nội dung:

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của HĐND tỉnh Hải Dương quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí; lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HDNĐ tỉnh (quy định mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vào mục đích kinh doanh tại khu vực phố đi bộ, chợ đêm);
 
- Sửa đổi một số nội dung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí; lệ phí được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016, Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND, Nghị quyết số 06/2023/NQ- HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh Hải của HDNĐ tỉnh (điều chỉnh mức thu lệ phí “đăng ký khai sinh, khai tử, xác nhận và ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tích khác hoặc đăng ký hộ tịch khác” tại UBND cấp xã).

5. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh

5.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 3068/TTr-SLĐTBXH, ngày 19/6/2024 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

5.2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua theo quy định.

6. Báo cáo đề nghị ban hành Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động năm 2025

Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với các sở, ngành có liên quan để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo, trong đó cần làm rõ một số vướng mắc, khó khăn, bất cập; đề xuất, kiến nghị cụ thể với các bộ, ngành trung ương; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình các bộ, ngành trung ương cho ý kiến chỉ đạo, làm cơ sở để tỉnh triển khai, thực hiện.

7. Báo cáo Kết quả thực hiện các nhiệm vụ về nhà ở xã hội sau phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2024 lần 3 (theo Thông báo số 148/TB-UBND ngày 07/6/2024) và tham mưu đề xuất nội dung phục vụ cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội tỉnh Hải Dương được thành lập tại Quyết định số 1218-QĐ/TU ngày 07/6/2024

7.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung tại Báo cáo số 1249/SXD-QLN ngày 20/6/2024 của Sở Xây dựng về kế hoạch triển khai Đề án phát triển nhà ở xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2030.

7.2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu nội dung phục vụ cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển Nhà ở xã hội tỉnh Hải Dương thành lập theo Quyết định số 1218-QĐ/TU ngày 07/6/2024 của Tỉnh ủy Hải Dương.

8. Báo cáo về việc sửa chữa, bảo trì công trình Trụ sở làm việc của Thanh tra tỉnh tại đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương
 
8.1. UBND tỉnh chưa thống nhất với nội dung Văn bản số 1216/SXD- CCGĐXD, ngày 14/6/2024 của Sở Xây dựng về việc đề nghị sửa chữa, bảo trì công trình Trụ sở làm việc của Thanh tra tỉnhtại đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương.

8.2. Giao Sở Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, lựa chọn các hạng mục sửa chữa thật sự cần thiết, với kinh phí sửa chữa tiết kiệm nhất đáp ứng nhu cầu làm việc của Thanh tra tỉnh trong thời gian chờ xây dựng xong Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh tránh lãng phí nguồn lực đầu tư; báo cáo lại UBND tỉnh xem xét, quyết định.

9. Báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật các Khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn huyện Ninh Giang (Bao gồm 07 Dự án: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu chợ Đọ và dân cư thương mại xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang; Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư, dịch vụ, thương mại phía Bắc thị trấn Ninh Giang; Dự án đầu tư xây dựng Khu phố thương mại, chợ huyện Ninh Giang; Dự án Đầu tư xây dựng điểm dân cư và kinh tế phức hợp xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang; Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam xã Tân Hương, huyện Ninh Giang do Liên danh Công ty TNHH đầu tư và phát triển xây dựng Huy Hoàng và Công ty TNHH tập đoàn Hưng Thịnh là chủ đầu tư; Dự án đầu tư xây dựng Chợ Vé và Khu dân cư xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang và Dự án đầu tư xây dựng Điểm dân cư mới và dịch vụ thương mại xã Hưng Long, huyện Ninh Giang)

Sau khi nghe Báo cáo của Sở Xây dựng về tiến độ đầu tư xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật các Khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn huyện Ninh Giang, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

9.1. Yêu cầu UBND huyện Ninh Giang:

- Dừng thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân nếu Nhà đầu tư chưa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, nghiệm thu công trình và nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

- Chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng thực hiện giải phóng mặt bằng, thực hiện việc bàn giao đất đối với các Dự án nêu trên.

9.2. Sở Xây dựng kiểm tra, giám sát, hướng dẫn UBND huyện Ninh Giang, các Chủ đầu tư 07 Dự án trong việc đầu tư xây dựng và nghiệm thu các hạng mục công trình theo đúng quy định của pháp luật.

9.3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn UBND huyện Ninh Giang trong công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định;

- Phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan tính tiền sử dụng đất đối với những khu đất đã đủ điều kiện tính giá; tham mưu UBND tỉnh triển khai, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với các sai phạm của các Dự án trên mà kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra và yêu cầu thực hiện; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu việc xử lý đối với tổ chức, cá nhân thực hiện sai quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2024.

- Phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Ninh Giang nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đối với các Dự án có đất công, tài sản công để sớm bàn giao đất cho Nhà đầu tư; thời gian hoàn thành trước ngày 15/7/2024.

9.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Chủ đầu tư dự án thực hiện việc lập điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (gia hạn tiến độ thời gian thực hiện dự án…); tổ chức thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

9.5. Sở Tài chính hướng dẫn, tham mưu phương án xử lý đối với các Dự án có đất công, tài sản công để sớm bàn giao đất cho Nhà đầu tư; thời gian hoàn thành trước ngày 15/7/2024.

9.6. Sở Công Thương, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với UBND huyện Ninh Giang, Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện, tháo gỡ hoặc tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các Dự án trên trong quá trình thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật.

9.7. Các chủ đầu tư 07 dự án: triển khai, thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục, công trình theo đúng quy hoạch, dự án đầu tư được duyệt.

10. Báo cáo về việc tham mưu đầu tư xây dựng tuyến đường trục Bắc - Nam đoạn qua Khu công nghiệp Kim Thành, huyện Kim Thành

10.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Báo cáo số 1828/BC-SKHĐT, ngày 12/6/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu đầu tư xây dựng tuyến đường trục Bắc - Nam đoạn qua Khu công nghiệp Kim Thành, huyện Kim Thành.

10.2. UBND tỉnh giao:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn Công ty cổ phần Coma 18 hoàn thiện đề xuất Dự án và các thủ tục cần thiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định, làm căn cứ triển khai, thực hiện.

b) Công ty cổ phần Coma 18 hoàn thiện lại Văn bản cam kết tài trợ bằng sản phẩm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp theo đúng quy định (bao gồm nguồn vốn thực hiện, tiến độ thực hiện, chất lượng công trình; sau khi hoàn thành công trình sẽ bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý sử dụng công trình mà không yêu cầu bồi hoàn; việc tài trợ là tự nguyện và không có rằng buộc khác); khẩn trương hoàn thiện đề xuất Dự án đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

11. Tờ trình về việc ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí lập Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Miện 1, huyện Thanh Miện, tỷ lệ 1/2000
 
11.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 47/BC-SXD ngày 14/6/2024 của Sở Xây dựng về việc ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí lập Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Miện 1, huyện Thanh Miện, tỷ lệ 1/2000.

11.2. Sở Xây dựng phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

12. Tờ trình xin chủ trương chuyển giao, tiếp nhận hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện lại báo cáo; phối hợp với UBND huyện Thanh Miện và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu việc tiếp nhận, bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện (và các dự án tương tự khác trên địa bàn tỉnh) đảm bảo tình hình thực tế tại địa phương và đúng quy định của pháp luật; trong đó cần làm rõ tài sản bàn giao, đơn vị nhận bàn giao, kinh phí duy tu bảo dưỡng, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan (đơn vị cấp Điện, cấp nước, thông tin viễn thông, phòng cháy chữa cháy...); báo cáo lại UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

13. Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, đất trồng cây ăn quả có nguồn gốc nông, lâm trường, đất khai hoang… (gọi chung là đất rừng), những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, bất cập; đề xuất giải pháp để quản lý đất rừng; phương án xử lý các công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép trên đất rừng UBND tỉnh cơ bản nhất trí với Báo cáo thực trạng quản lý, sử dụng đất rừng, đất trồng cây ăn quả có nguồn gốc đất nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp. Tuy nhiên, để hoàn thiện báo cáo thực trạng quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, đất trồng cây ăn quả có nguồn gốc đất nông, lâm trường (sau đây gọi chung là đất rừng) và phương án xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất rừng, UBND tỉnh yêu cầu:

13.1. Về số liệu thống kê đất rừng còn chưa có sự thống nhất:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành triển khai việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, bản đồ đối với đất lâm nghiệp, đất trồng cây ăn quả có nguồn gốc đất nông, lâm trường... trên địa bàn tỉnh.

13.2. Đối với các công trình xây dựng, vật kiến trúc, lán trại... xây dựng trái phép trên đất rừng (sau đây gọi chung là vi phạm):

- Về lập danh mục các vi phạm: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Chí Linh, UBND thị xã Kinh Môn và các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát để lập danh mục các vi phạm. Trong đó tập trung xác định những công trình do người dân lợi dụng việc giao, khoán rừng xây nhà kiên cố trái phép để ở (nhà xây có các chức năng, tiện ích sử dụng để ở; nhà thực tiễn sử dụng để ở; làm rõ có được giao đất, cho thuê đất, có được cấp giấy phép xây dựng, chính quyền địa phương có xác nhận hay xử lý...); xác định những công trình, vật kiến trúc mà đối chiếu với các quy định có thể xem xét cho phép tồn tại...; gửi danh mục về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất ngày 05/7/2024 để tổng hợp hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh.

- Về quan điểm chỉ đạo xử lý các vi phạm:

+ Đối với các vi phạm đề nghị cho tồn tại: Phải được xác định cụ thể phù hợp với các quy định nhưng không được cơi nới, mở rộng.

+ Đối với các vi phạm phải xử lý: Tiến hành tuyên truyền vận động các đối tượng vi phạm tự tháo dỡ, cam kết thời gian hoành thành; lập hồ sơ vi phạm; tiến hành biện pháp không cho ra vào, sử dụng công trình vi phạm; xây dựng kế hoạch cụ thể, qua 3 lần tuyên truyền vận động vẫn không tự tháo dỡ, UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan lập phương án tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các vi phạm theo quy định; đồng thời phải xem xét, xử lý trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức có liên quan.

+ Không được để phát sinh các vi phạm mới. Nếu các địa phương, đơn vị để phát sinh vi phạm mới mà không phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời thì cấp ủy cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chính quyền địa phương và thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

13.3. Đối với 03/05 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trên đất trồng cây ăn quả do Ban quản lý rừng quản lý mà báo chí phản ánh: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Chí Linh tiến hành làm rõ, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân do thiếu kiên quyết trong xử lý. UBND thành phố Chí Linh đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn để công trình tồn tại, gây dư luận xấu, yêu cầu khẩn trương có giải pháp tháo dỡ công trình đối với các trường hợp này

Sau khi rà soát, hoàn thiện báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh chậm nhất ngày 06/7/2024; Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

14. Tờ trình về việc đề nghị thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh

14.1. UBND tỉnh thống nhất về chủ trương thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh theo đề nghị của Liên minh Hợp tác xã tại Tờ trình số 136/TTr- LMHTX, ngày 13/6/2024.

14.2. Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát, thống nhất về vốn điều lệ, mô hình hoạt động; việc tổ chức điều hành theo phương thức ủy thác và về cơ cấu tổ chức, bộ máy của Quỹ trước khi tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho chủ trương theo quy định tại Nghị định 145/2021/NĐ-CP, ngày 31/3/2021 của Chính phủ.