Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2024 (Lần 8)

Ngày 24 tháng 6 năm 2024, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2024 (Lần 8). Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:
​1. Báo cáo tổng hợp, tham mưu đề xuất đối với các dự án chậm tiến độ do UBND các huyện, thị xã, thành phố chấp thuận đầu tư

1.1. Sau khi nghe Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đối với các Dự án chậm tiến độ, đang có vướng mắc được thực hiện theo các nhóm giải pháp sau:

+ Đối với những Dự án đang triển khai tuy nhiên còn có vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và các thủ tục khác có liên quan do nguyên nhân khách quan: Giao UBND cấp huyện làm việc với Nhà đầu tư, căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành và đề nghị của Nhà đầu tư đề xuất phương án giải quyết; báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

+ Đối với những Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa được giao đất mà trong đó có đất công đủ điều kiện tách thành dự án độc lập theo quy định: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng UBND cấp huyện hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án ra địa điểm mới (nếu Nhà đầu tư có nhu cầu). Trường hợp Nhà đầu tư không thực hiện điều chỉnh dự án ra địa điểm mới thì Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện tham mưu và thực hiện thủ tục thu hồi chấp thuận chủ trương đầu tư.

+ Đối với các Dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan của Nhà đầu tư (kể cả các dự án đã giao đất, cho thuê đất): UBND cấp huyện giao các cơ quan chuyên môn hoàn thiện thủ tục thu hồi chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định.
 
1.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp hoàn thiện báo cáo chung về các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh (bao gồm các dự án do cấp tỉnh và cấp huyện chấp thuận chủ trương đầu tư) gửi về UBND tỉnh trước ngày 05 tháng 7 năm 2024; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

2. Báo cáo về các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện lựa chọn nhà đầu tư từ năm 2023 trở về trước nhưng chưa được giao đất; đề xuất, tham mưu phương án xử lý

2.1. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Danh mục đã thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường, xây dựng kế hoạch, tiến độ giải phóng mặt bằng cụ thể, thực hiện dứt điểm công tác GPMB, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 10 tháng 7 năm 2024.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB theo quy định.

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh việc tính tiền sử dụng đất, giao đất theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại các số liệu cho chính xác; hoàn thiện lại báo cáo (trong đó tham mưu cụ thể phương án xử lý) phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

3. Báo cáo, đề xuất tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư với một số dự án khu dân cư, khu đô thị liên quan đến việc huy động vốn thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước

3.1. Yêu cầu việc tháo gỡ các vướng mắc trong việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư với một số dự án khu dân cư, khu đô thị phải đảm bảo trên cơ sở không làm thất thoát, lãng phí nguồn lực đất đai, tài chính; tạo nguồn thu kịp thời từ tiền sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn lực để đầu tư các dự án, công trình đầu tư công trên địa bàn; đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, đảm bảo lợi ích hợp pháp giữa nhà nước, nhà đầu tư và quyền lợi, nghĩa vụ của người dân có liên quan.

3.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để bổ sung hoàn thiện lại Báo cáo; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo.
 
4. Tờ trình về việc ban hành Quyết định ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng; bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Tờ trình số 447/TTr-STNMT ngày 20/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị ban hành Quyết định ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng; bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh.

4.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, trong đó cần xác định, khu trú rõ bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh, công khai các vị trí quy hoạch đổ chất thải,... từ đó bổ sung, hoàn thiện nội dung Dự thảo Quy định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Báo cáo về tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 844/UBND-VP, ngày 08/3/2024 về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư do Công ty cổ phần Xây dựng - Du lịch Hà Hải làm Chủ đầu tư

5.1. Đối với Dự án Khu du lịch sinh thái và dịch vụ thành phố Hải Dương

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổ chức thẩm định điều chỉnh dự án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/6/2024.

b) Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh trong việc ban hành văn bản xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc quyết toán Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái và dịch vụ thành phố Hải Dương.

c) UBND thành phố Hải Dương phối hợp với Nhà đầu tư:

- Hoàn thành các thủ tục cần thiết để bàn giao, tiếp nhận hạ tầng kỹ thuật dự án Khu du lịch sinh thái và dịch vụ thành phố Hải Dương (giai đoạn 1)

- Hoàn thành việc kiểm tra hiện trường để bàn giao tiếp nhận trạm xử lý nước thải; hoàn thành việc kiểm tra, bàn giao, tiếp nhận trước ngày 15/7/2024.

- Hoàn thiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất còn lại để giao nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu du lịch sinh thái Hà Hải.

d) Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng - Du lịch Hà Hải:

- Bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí để UBND thành phố Hải Dương thực hiện việc bồi thường, GPMB, bàn giao phần diện tích đất còn lại theo đúng quy định của pháp luật cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình còn lại của Dự án (bao gồm: Khu viện dưỡng lão cao cấp, Khách sạn quy mô 30 tầng và hạ tầng kỹ thuật có liên quan).
 
5.2. Đối với Dự án Khu tái định cư phường Hải Tân (Khu tái định cư 1)

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổ chức thẩm định điều chỉnh dự án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/6/2024.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan thực hiện việc rà soát, tính tiền sử dụng đất của Dự án theo đúng quy định.

c) UBND thành phố Hải Dương đôn đốc, giám sát Nhà đầu tư hoàn thành các hạng mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình còn lại của Dự án; tổ chức nghiệm thu, tiếp nhận, bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

d) Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng - Du lịch Hà Hải có trách nhiệm hoàn thành các hạng mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình còn lại của Dự án.

5.3. Đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư đường vành đai phía Nam, thành phố Hải Dương (Khu tái định cư 2)

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND thành phố Hải Dương, Nhà đầu tư và các sở, ngành có liên quan rà soát, đánh giá kỹ về toàn bộ các nội dung liên quan Dự án đầu tư, xác định rõ vị trí, ranh giới khu đất thực hiện dự án; làm rõ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện dự án, các văn bản chỉ đạo, các Quyết định của tỉnh, của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương liên quan đến dự án và thực tiễn triển khai thực hiện (đặc biệt liên quan đến giao đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thực hiện nghĩa vụ tài chính…); trình tự các bước đã triển khai thực hiện; đề xuất phương án xử lý, giải quyết. Báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước ngày 10 tháng 7 năm 2024.

6. Tờ trình về việc tổ chức giải Bóng bàn quốc tế Cúp Côn Sơn lần thứ hai năm 2024

6.1. UBND tỉnh thống nhất với nội dung Tờ trình số 1266/TTr-SVHTTDL, ngày 20/6/2024 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tổ chức chức giải Bóng bàn quốc tế Cup Côn Sơn năm 2024.

6.2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

7. Báo cáo về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành

7.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo số 1915/BC-SKH&ĐT, ngày 18/6/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành.

7.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với UBND huyện Kim Thành rà soát lại các hạng mục công trình (y tế, văn hóa, giáo dục...); phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

8. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt điểm đấu nối giao thông đường trục Đông - Tây, huyện Kim Thành với Quốc lộ 17B tại Km27+460/QL.17B xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành

8.1. UBND tỉnh thống nhất với Tờ trình số 1854/TTr-SGTVT-P4 ngày 18/6/2024 của Sở Giao thông Vận tải về việc đề nghị phê duyệt điểm đấu nối giao thông đường trục Đông - Tây, huyện Kim Thành với Quốc lộ 17B tại Km27+460/QL.17B xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành.

8.2. Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh dự thảo quyết định trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

9. Báo cáo về điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng và phương án thiết kế xây dựng dự án Nhà làm việc tại Khu hành chính tập trung huyện Tứ Kỳ

UBND tỉnh giao:

9.1. UBND huyện Tứ Kỳ đánh giá, làm rõ nguyên nhân, lý do, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân khi Quy hoạch được phê duyệt nhưng không được sử dụng; kinh phí Nhà nước đã chi trả cho các đơn vị từ bước thi tuyển kiến trúc, lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án…; phương án thu hồi lại số kinh phí từ ngân sách Nhà nước đã thanh toán cho các đơn vị (nếu có); đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch, đơn vị tư vấn thực hiện điều chỉnh quy hoạch…

9.2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tứ Kỳ xem xét, đánh giá sự cần thiết, tính pháp lý của việc tháo dỡ các công trình đã được bảo trì, cải tạo sửa chữa bằng Ngân sách Nhà nước.

9.3. Sở Xây dựng chủ trì làm việc với UBND huyện Tứ Kỳ kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình, các bước triển khai, thực hiện từ bước thi tuyển kiến trúc, lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; tham mưu báo cáo UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Dự án trên.

10. Báo cáo về việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần xây lắp Kiên Thành về tồn tại, vướng mắc tại 02 công trình phòng chống dịch Covid-19 năm 2021

10.1. UBND tỉnh không thống nhất với nội dung Báo cáo số 1460/SYT- KHTC, ngày 14/6/2024 của Sở Y tế về việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần xây lắp Kiên Thành về tồn tại, vướng mắc tại 02 công trình phòng chống dịch Covid-19 năm 2021.

10.2. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành: Xây dựng, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các tổ chức cá nhân có liên quan:

- Thực hiện việc kiểm tra, rà soát toàn bộ trình tự, thủ tục đầu tư, thi công xây dựng 2 công trình phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 tại Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh; đề xuất UBND tỉnh hướng giải quyết, khắc phục (nếu có).

- Xác định rõ các vi phạm về việc thi công xây dựng công trình (nếu có) và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đề xuất hướng xử lý, biện pháp khắc phục hậu quả việc thi công xây dựng các công trình; hoàn thành chậm nhất ngày 15/7/2024 để báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

11. Báo cáo về việc xem xét giải quyết đề nghị của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm tại Văn bản số 132/KN-KHTH ngày 31-5-2024

UBND tỉnh không thống nhất với nội dung Báo cáo số 1226/SXD- CCGĐXD, ngày 17/6/2024 của Sở Xây dựng về việc xem xét giải quyết đề nghị của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm tại Văn bản số 132/KN-KHTH, ngày 31/5/2024; giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm Hải Dương làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân để xảy ra các tồn tại liên quan đến công trình: Cải tạo Nhà làm việc 03 tầng; sửa chữa nâng cấp Nhà để xe thành Nhà làm việc; cải tạo công trình phụ trợ Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm Hải Dương; báo cáo lại UBND tỉnh trước ngày 20/7/2024.