Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2024 (Lần 9)

Ngày 28 tháng 6 năm 2024, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2024 (Lần 9).  Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng chí Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:
​1. Về tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh còn chậm so với tiến độ đề ra; để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nêu trên trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu:

1.1. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan chấp hành nghiêm pháp luật về đầu tư công, không được để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục thực hiện nội dung đã được UBND tỉnh giao tại Thông báo số ngày 07/6/2024 của UBND tỉnh; phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn đã được phân bổ trong năm 2024.

1.2. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo, bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý, đủ năng lực, kinh nghiệp để tổ chức triển khai đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, thiết kế, đấu thầu, thi công, đảm bảo quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng công trình, giải ngân được hết nguồn vốn đã được phân bổ trong năm 2024.

1.3. Đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình:
 
a) Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tập trung giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng thi công cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo đề nghị tại Văn bản số 1159/BC-BQLDA ngày 27/6/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án lớn, quan trọng của huyện và của tỉnh trên địa bàn.

b) Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án, công trình đảm bảo tiến độ và quy định của pháp luật.

c) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật và tiến độ của các dự án, công trình đã được phê duyệt.

d) Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện các công trình thuộc Đề án xây dựng phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng, quy định của pháp đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành các công trình trong năm 2024.

e) Giao Sở Y tế khẩn trương triển khai đầu tư mua sắm trang thiết bị của 04 bệnh viện tuyến tỉnh); chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các địa phương tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư công của ngành y tế đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu và hiệu quả đầu tư.

f) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các công trình thuộc Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các đề án, dự án do ngành quản lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

g) Giao Công an tỉnh làm việc với các cơ quan chuyên môn của Bộ Công an tháo gỡ và đẩy nhanh thủ tục hành chính có liên quan; phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình triển khai, thực hiện các công trình thuộc Đề án xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã: đảm bảo tiến độ, chất lượng, quy định của pháp luật; đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành các công trình trong năm 2024.

h) Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố, triển khai thực hiện các công trình thuộc Đề án hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ hạng 3 thuộc địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương theo quy định trên cơ sở danh mục đã được lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất tại Thông báo số 54/TB-VP ngày 20/5/2024.

i) Giao Sở Xây dựng bố trí đủ cán bộ năng lực chuyên môn tốt để thẩm định thiết kế, dự toán các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ triển khai các dự án, công trình.

j) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối kiểm tra, đôn đốc, giám sát Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các chủ đầu tư trong quá trình triển khai các dự án, công trình đầu tư công đảm bảo quy định của pháp luật và tiến độ yêu cầu; phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án tham mưu phân bổ, giải ngân kịp thời nguồn vốn, đảm bảo quy định của pháp luật.

k) Các sở, ngành, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án đảm bảo quy định của pháp luật và tiến độ yêu cầu; nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

2. Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 lần 5

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2018/BC-SKHĐT ngày 27/6/2024.

2.2. Giao Sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, hoàn thiện Báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 lần 5; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo đúng quy định.

3. Về việc đề xuất chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh

3.1. UBND tỉnh thống nhất với 03 đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về:

(1) điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 (Báo cáo số 1938/BC-SKHĐT ngày 20/6/2024); 
(2) Chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống phầm mềm dùng chung, tòa soạn hội tụ, phát triển báo chí đa phương tiện, số hóa dữ liệu Báo Hải Dương và mua sắm thiết bị CNTT (Báo cáo số 2025/BC-SKHĐT ngày 27/6/2024); 
(3) Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Quốc lộ 17B (tỉnh Hải Dương) với đường tỉnh 352 (thành phố Hải Phòng) đoạn từ Quốc lộ 17B đến đê sông Kinh Thày, thị xã Kinh Môn (Báo cáo số 2016/BC-SKHĐT ngày 27/6/2024).

3.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng quy định.

4. Về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí; lệ phí được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016, Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND, Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh.

4.1. UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2490/TTr-STC ngày 27/6/2024 về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2016 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 05/2023/NQ- HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh Hải Dương) và Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh Hải Dương.

4.2. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tiếp thu ý kiến tham gia của các Đại biểu dự họp, tham mưu xây dựng Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh theo quy định.

5. Về việc ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất phục vụ xây dựng công trình công cộng chưa thực hiện việc đo đạc, chỉnh lý, cấp đổi lại Giấy CNQSD đất

5.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 457/TTr-STNMT ngày 24/6/2024 về việc ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất phục vụ xây dựng công trình công cộng chưa thực hiện việc đo đạc, chỉnh lý, cấp đổi lại Giấy CNQSD đất.

5.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu xây dựng Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình HĐND tỉnh.

6. Về việc ban hành Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2024 để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh
 
6.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 477/TTr-STNMT ngày 27/6/2024 về việc đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2024 để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

6.2. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, ưu tiên các công trình, dự án, đặc biệt là dự án, công trình về đầu tư công, cấp bách, phải thu hồi đất và thật sự cần thiết, các dự án công trình phát triển kinh tế xã hội; thẩm định, hoàn thành Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết của HĐND trình kỳ họp 23, HĐND tỉnh khóa XVII theo quy định.

Đối với danh mục chưa có trong Quy hoạch sử dụng đất: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh xây dựng báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo trước khi trình HĐND tỉnh.

6.3. Chủ trì việc đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định việc Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cấp huyện, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; hoàn thành trước ngày 20/7/2024.

7. Về kết quả thực hiện hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng; thực trạng, nhu cầu về nhà ở đối với người có công với cách mạng, người nghèo và người yếu thế trong xã hội theo chỉ đạo của trung ương.

7.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Báo cáo về kết quả thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 của HĐND tỉnh (Báo cáo số 145/BC-SXD ngày 27/6/2024 của Sở Xây dựng) và Báo cáo về số lượng đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 khu vực nông thôn cần hỗ trợ về nhà ở (Công văn số 1263/SXD-QLN ngày 21/6/2024 của Sở Xây dựng).

7.2. Đối với những địa phương chưa hoàn thành việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 của HĐND tỉnh cần khẩn trương thực hiện việc hỗ trợ hoàn thành trước ngày 1/7/2023. Sau ngày 1/7/2024, trường hợp các đối tượng đối đủ điều kiện hỗ trợ nhưng chưa được hỗ trợ, các địa phương chủ động huy động nguồn kinh phí hợp pháp để thực hiện.

7.3. Các địa phương gửi báo cáo kết quả về Sở Xây dựng trước ngày 10/7/2024 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 của HĐND tỉnh.
 
8. Về Tờ trình ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ và Kế hoạch số 206-KH/TU ngày 01/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập)

8.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Tờ trình số 267/TTr-SNV ngày 21/6/2024 của Sở Nội vụ về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ và Kế hoạch số 206-KH/TU ngày 01/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

8.2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, hoàn thiện Kế hoạch; trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/7/2024.

9. Về Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2024

UBND tỉnh thống nhất với Tờ trình số 1525/TTr-SCT ngày 12/6/2024 của Sở Công Thương về việc ban hành Kế hoạch bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2024.

10. Về việc tham mưu giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nước mặt, nâng cao chất lượng công tác quản lý cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và lộ trình, thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án cấp nước tại các khu vực, địa phương trên địa bàn tỉnh

10.1 UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1996/BC-SKHĐT về tình hình cung ứng nước sạch phục vụ đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

10.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu xây dựng báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh; trong đó, báo cáo cần làm rõ một số vấn đề sau: (1) đánh giá khái quát thực trạng tình hình cung ứng nước sạch phục vụ đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương; (2) chỉ ra các tồn tại, hạn chế, bất cập (về chất lượng nguồn nước, công nghệ sản xuất nước sạch, đất đai, nguồn vốn, cung ứng…; (3) các giải pháp trong thời gian tới (giải pháp cần tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, bất cập hiện nay). Riêng đối với giải pháp về việc quản lý vốn Nhà nước tại 32 dự án nước sạch (có vốn nhà nước) được đầu tư từ Chương trình MTQG về nước sạch VSMTNT cần đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra toàn diện quá trình thực hiện dự án.

11. Về việc xây dựng Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
 
11.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1943/SKHĐT- ĐKKD ngày 21/6/2024.

11.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, làm rõ chỉ tiêu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới bình quân hàng năm trong giai đoạn 2024-2030; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2024 để xem xét, phê duyệt Kế hoạch hành động của UBND tỉnh.

12. Về việc phê duyệt chủ trương mua sắm thiết bị y tế tại Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố năm 2024

12.1. UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Y tế tại Công văn số 1592/SYT-KHTC ngày 26/6/2024 về việc phê duyệt chủ trương mua mắm trang thiết bị y tế tại các Trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã năm 2024.

12.2. Giao Sở Y tế: Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu xây dựng báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động tham mưu, đề xuất điều chỉnh Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được phê duyệt tại Quyết định số 3894/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện.

13. Về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân theo Nghị định 37/2023/NĐ-CP của Chính phủ

13.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân theo Nghị định 37/2023/NĐ-CP của Chính phủ do Hội Nông dân đề xuất tại Tờ trình số 25-TTr/HND ngày 12/6/2024, Sở Tài chính đề xuất tại văn bản số 2413/STC-TCHCSN ngày 25/6/2024; thống nhất chủ trương bổ sung vào Quỹ hỗ trợ nông dân 20 tỷ đồng trong giai đoạn 2024- 2025 (10 tỷ đồng/năm) từ nguồn vốn đầu tư công của tỉnh.

13.2. Hội Nông dân phối hợp với Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện hồ sơ Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân theo Nghị định 37/2023/NĐ-CP của Chính phủ; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt trong tháng 7 năm 2024.

14. Về chủ trương đề xuất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hóa, kho xăng dầu, khu dịch vụ thương mại của Công ty TNHH Đức Dương
 
14.1. UBND tỉnh đồng ý chủ trương đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hóa, kho xăng dầu, khu dịch vụ thương mại của Công ty TNHH Đức Dương tại xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2017/BC-SKHĐT ngày 27/6/2024.

14.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu xây dựng báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

14.3. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, UBND thị xã Kinh Môn, theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Nhà đầu tư, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

15. Về việc nghiệm thu, bàn giao quyết toán Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh (mới).

15.1. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiên các nhiệm vụ đã được lãnh đạo UBND tỉnh giao tại Văn bản số 839/UBND-VP ngày 08/3/2024 về việc giải quyết vướng mắc tại Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hải Dương mới và Văn bản số 1457/UBND-VP ngày 22/4/2024 về việc triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh

15.2. UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Báo cáo số 1161/BC-BQLDA ngày 28/6/2024, trong đó:

a) Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh:

- Tiếp tục tập hợp, hoàn thiện hồ sơ các hạng mục còn lại trình thẩm tra phê duyệt quyết toán, làm việc với các nhà thầu và thiết lập biên bản làm việc với những nội dung cụ thể: + Yêu cầu nhà thầu cung cấp bổ sung hoàn thiện hồ sơ, có mốc thời gian hoàn thành; + Đối với khối lượng đã thi công theo hợp đồng nhưng chưa được nghiệm thu yêu cầu hoàn thiện các thủ tục và có mốc thời gian hoàn thành, nếu không thực hiện thì sẽ quyết toán theo khối lượng xây lắp hoàn thành đã nghiệm thu.

- Đối với các nhà thầu đã giải thể, dừng hoạt động: căn cứ vào hợp đồng, khối lượng công việc đã thực hiện, báo cáo UBND tỉnh cho phép quyết toán trên cơ sở khối lượng đã được các bên nghiệm thu, xác nhận.

- Đối với các nhà thầu không hợp tác: tiếp tục mời về làm việc với mốc thời gian cụ thể, trường hợp không tiếp tục hợp tác, thực hiện quyết toán trên cơ sở khối lượng đã được các bên nghiệm thu, xác nhận và báo cáo cấp có thẩm
quyền xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan (kiến nghị thu hồi giấy phép kinh doanh, cấm tham gia hoạt động xây dựng, hoạt động đấu thầu…).

b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, hướng dẫn Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc điều chỉnh dự án (điều chỉnh tổng mức đầu tư); tham mưu, báo cáo UBND tỉnh.

c) Giao Sở Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh hướng dẫn Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong công tác nghiệm thu các hạng mục công trình.

d) Giao Sở Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh hướng dẫn Bệnh viện đa khoa tỉnh trong việc lập, thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán các hạng mục công trình.

16. Về việc sửa chữa, bảo trì công trình Trụ sở làm việc của Thanh tra tỉnh tại đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương (báo cáo lạisau phiên họp UBND tỉnh tháng 6 - lần 7)

16.1. UBND tỉnh thống nhất với đề xuất sửa chữa, bảo trì công trình Trụ sở làm việc của Thanh tra tỉnh tại đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương như đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 1315/SDX- CCGĐXD ngày 28/6/2024; tổng kinh phí dự kiến khoảng 4.411.000.000 đồng (Bốn tỷ, bốn trăm mười một triệu đồng).

16.2. Giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để thực hiện việc sửa chữa, bảo trì công trình nêu trên; Thanh tra tỉnh tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng có đủ điều kiện, năng lực thực hiện khảo sát, đánh giá chất lượng, khối lượng công việc cụ thể làm căn cứ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

17. Về Đồ án Quy hoạch phân khu 4C (phân khu khu vực phía Nam đường vành đai 1) thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000

17.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất phương án Quy hoạch phân khu 4C (Phân khu Khu vực phía Nam đường vành đai 1) thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000 như Báo cáo số 146/BC-SXD ngày 28/6/2024 của Sở Xây dựng và Báo cáo số 516/BC-UBND ngày 28/6/2024 của UBND thành phố Hải Dương.

17.2. UBND thành phố Hải Dương có trách nhiệm hoàn thiện Đồ án Quy hoạch phân khu 4C (Phân khu Khu vực phía Nam đường vành đai 1) thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

18. Về tiến độ lập quy hoạch chung thành phố, quy hoạch phân khu xây dựng trên địa bàn thành phố Chí Linh
 
18.1. Yêu cầu UBND thành phố Chí Linh đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định phê duyệt hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Chí Linh đến năm 2040 và quy hoạch phân khu xây dựng các phường, quy hoạch chung các xã trên địa bàn thành phố(trong đó đặc biệt lưu ý đối với 03 khu vực: (1) Hồ Bến Tắm, (2) Hồ Thanh Long, (3) Ngũ Đài Sơn), hoàn thành xong trước ngày 15/9/2024; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết khó khăn vướng mắc (nếu có).

18.2. Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND thành phố Chí Linh trong quá trình tổ chức điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Chí Linh đến năm 2040 và quy hoạch phân khu xây dựng các phường, quy hoạch chung các xã trên địa bàn thành phố.

18.3. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm tích cực phối hợp với UBND thành phố Chí Linh trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (rút ngắn thời gian tham gia ý kiến, thẩm định đối với các đồ án quy hoạch xây dựng do UBND thành phố Chí Linh đề xuất).

19. Về Tờ trình về việc trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án khai thác mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại đồi Ông Sao thuộc phường Hoàng Tân và phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh

19.1. UBND tỉnh thống nhất với Tờ trình số 83/TTr-SNN ngày 24/6/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án khai thác mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại đồi Ông Sao thuộc phường Hoàng Tân và phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

19.2. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn hoàn thiện Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án nêu trên theo đúng quy định.

20. Về Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi Nhà nước cho Công ty cổ phần Môi trường APT- Seraphin Hải Dương thuê tại xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà

20.1. UBND tỉnh thống nhất với Tờ trình số 474/TTr-STNMT ngày 27/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Phương án giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi Nhà nước cho Công ty cổ phần Môi trường APT- Seraphin Hải Dương thuê tại xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà.
 
20.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

21. Về việc giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Minh Đăng HD về Dự án khai thác lộ thiên mỏ đất, cát bãi bồi trên sông Thái Bình thuộc địa phận xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường: (1) Tiếp nhận văn bản dừng thực hiện Dự án khai thác lộ thiên mỏ đất, cát bãi bồi trên sông Thái Bình thuộc địa phận xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Minh Đăng HD; (2) Hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện việc thuê đơn vị tư vấn đánh giá trữ lượng khoáng sản còn lại và lập hồ sơ đóng cửa mỏ đất, cát bãi bồi trên sông Thái Bình thuộc địa phận xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ theo quy định của pháp luật về khoáng sản; (3) Báo cáo UBND tỉnh về kết quả đánh giá trữ lượng khoáng sản còn lại và phương án giải quyết kiến nghị của Nhà đầu tư theo đúng quy định.

22. Về Phương án triển khai các cụm công nghiệp đã được thành lập gắn với tuyến đường trục Bắc - Nam trên địa bàn huyện Ninh Giang

UBND tỉnh thống nhất giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương và UBND huyện Ninh Giang rà soát lại các quy hoạch có liên quan về hạ tầng giao thông, quy hoạch xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh phương án triển khai thực hiện 09 cụm công nghiệp đã được thành lập gắn với đường gom và tuyến đường trục Bắc - Nam trên địa bàn huyện Ninh Giang đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2024.