Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2024 (Lần 2)

Ngày 21 tháng 02 năm 2024, đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2024 (Lần 2).
​Theo đó đồng chí kết luận như sau:
1. Phương án điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công trung hạn NSĐP 5 năm 2021 - 2025, phân bổ vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2024
1.1. UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục, rà soát và đề xuất bổ sung (hoặc loại bỏ) các công trình, dự án thực sự cần thiết phải đầu tư (hoặc chưa thực sự cần thiết đầu tư). Các công trình, dự án đề xuất bổ sung cần sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó cần tập trung ưu tiên các công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các công trình, dự án đã được các cấp, các ngành thống nhất thông qua (công trình 04 trục giao thông...); các công trình, dự án phục vụ sản xuất nông nghiệp, đê điều và các công trình, dự án về y tế, giáo dục, công nghệ thông tin...; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo lại UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh chiều thứ Hai, ngày 26 tháng 02 năm 2024.
1.2. Giao đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trực tiếp xem xét, chỉ đạo thực hiện đúng quy định.
2. Tờ trình kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP năm 2023 sang năm 2024
2.1. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, nhất là ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát, chỉnh sửa và cập nhật các số liệu cho chính xác; báo cáo lại UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh chiều thứ Hai, ngày 26 tháng 02 năm 2024.
2.2. Giao đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trực tiếp xem xét, chỉ đạo thực hiện đúng quy định.
3. Điều chỉnh chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh ra địa điểm mới
3.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 397/SKHĐT- KGVX, ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh chủ trương Dự án xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương (địa điểm mới).
3.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình của UBND tỉnh; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua theo quy định.
4. Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, định mức chi các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số sử dụng nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2025
4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 04/TTr-SYT, ngày 23/01/2024 của Sở Y tế về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, định mức chi các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số sử dụng nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2025.
4.2. Giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua theo quy định.
4.3. Giao đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xem xét, chỉ đạo và ký các Văn bản trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua theo đúng quy định.
5. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án khai thác khoáng sản mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại đồi Ông Sao thuộc phường Hoàng Tân và phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phượng Hoàng
5.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 3941/BC- SKHĐT, ngày 29/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án khai thác khoáng sản mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại đồi Ông Sao thuộc phường Hoàng Tân và phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phượng Hoàng.
5.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tiếp thu ý kiến của các thành viên UBND tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.
5.3. Giao đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, rà soát và ký các Văn bản báo cáo có liên quan theo đúng quy định.
6. Tờ trình cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại phía Bắc đồi Ông Sao thuộc phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh
6.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất về sự cần thiết nêu trong Tờ trình số 29/TTr-STNMT, ngày 15/01/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại phía Bắc đồi Ông Sao, thuộc phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh.
6.2. UBND tỉnh giao:
a) Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các thành viên UBND tỉnh; tiếp tục rà soát và chịu trách nhiệm về tính xác thực về số liệu và nội dung trình theo quy định pháp luật; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành điều chỉnh mốc quân sự theo đúng yêu cầu và quy định của pháp luật; hoàn thiện Hồ sơ cấp Giấy phép trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
b) Công ty cổ phần vận tải và xây dựng Đại Phong: phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.
6.3. Giao đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra, rà soát và ký Giấy phép cho Doanh nghiệp theo đúng quy định.

21_2_2024_TBhop UBND tinh thang 02 lan 2.pdf