Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2024 (Lần 2).

Ngày 6 tháng 6 năm 2024, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 6 năm 2024 (Lần 2). Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:
​1. Tình hình thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2024, giải pháp thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm 2024

1.1. UBND tỉnh về cơ bản thống nhất với Báo cáo số: 5127/BC-CTHDU, ngày 05/6/2024 của Cục Thuế tỉnh về tình hình thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2024, giải pháp để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2024.

1.2. UBND tỉnh giao:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh phương án giải quyết dứt điểm vướng mắc tại Dự án khu đô thị sinh thái Thành Công thị xã Kinh Môn và Dự án khu dân cư phía Tây huyện Nam Sách; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thống nhất trên phạm vị toàn tỉnh đối với vướng mắc về việc ban hành quyết định công nhận quyền sử dụng đất; gửi thông tin đến Cục Thuế để làm căn cứ điều chỉnh đơn giá, xác định đơn giá tiền thuê đất.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, phương án giải quyết vướng mắc, khó khăn trong thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo tiến độ hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với các Dự án Khu dân cư, Khu đô thị; tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong huy động vốn để thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, thực hiện Dự án; báo cáo UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tiếp theo.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh nghiên cứu giải quyết các vướng mắc đối với Công văn hướng dẫn số 4452/CV-STC, ngày 31/12/2021 về trích từ tiền đặt cọc của người trúng đấu giá, số tiền đặt cọc còn lại (sau khi trừ tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa) cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

c) Các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng hướng dẫn việc hoàn thiện thủ tục để nhà đầu tư có thể hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và hoàn thiện dự án (Hồ sơ chi trả tiền bồi thường GPMB đề trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; gia hạn thời gian thực hiện dự án; nghiệm thu các hạng mục hạ tầng kỹ thuật …).

d) Công an tỉnh; công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Cơ quan Thuế để cung cấp thông tin phục vụ cho việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST hướng tới mục tiêu sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; kết nối chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế theo tinh thần chỉ đạo của Đề án 06.

e) Cục thuế tỉnh:

- Đối với đề xuất thành lập Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước để chỉ đạo toàn diện công tác quản lý thuế trên địa bàn toàn tỉnh

+ Cơ bản đồng ý với đề xuất của Cục Thuế tỉnh: Thành lập Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Tài chính (Công văn số 5258/BTC- TCT ngày 22/5/2024 về việc phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế) và chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để chỉ đạo toàn diện công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh.

+ Giao Cục Thuế tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, đôn đốc các sở, ngành cử cán bộ tham gia và khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước với các nội dung yêu cầu của Bộ Tài chính và tình hình thực tế tại địa phương, trình UBND tỉnh quyết định.

+ Giao đồng chí Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban chỉ đạo thu Ngân sách Nhà nước; trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh đôn đốc, hướng dẫn việc thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai; trong đó giao Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh là cơ quan chủ trì, lập kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai hàng năm đối với Doanh nghiệp sản xuất kinh tế trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh. Định kỳ Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh cung cấp chi tiết danh sách tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước còn nợ đọng tiền tiền Quỹ phòng chống thiên tai cho các cơ quan Thuế, BHXH để phối hợp đôn đốc.

g) UBND huyện Thanh Hà, UBND thị xã Kinh Môn khẩn trương giải quyết dứt điểm vướng mắc của Dự án khu dân cư mới xã Tân An và xã Thanh Khê; Dự án khu dân cư dịch vụ thương mại phía Bắc Phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước; thời gian hoàn thành trước ngày 01 tháng 8 năm 2024.

2. Tờ trình về việc tổ chức thi tuyển công chức các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh năm 2024

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình số 242/TTr-SNV, ngày 05/6/2024 của Sở Nội vụ về việc tổ chức thi tuyển công chức các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh năm 2024.

2.2. Giao Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát số lượng chỉ tiêu biên chế còn thiếu năm 2024 (tính cả các chỉ tiêu còn thiếu khi công chức đến tuổi nghỉ hưu theo quy định trong năm 2024); Tổ chức thẩm định và làm rõ chỉ tiêu thi tuyển công chức, chỉ tiêu tiếp nhận, điều động, cho thuyên chuyển công tác đối với công chức của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị. Trường hợp sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố còn biên chế mà không đề nghị thi tuyển công chức phải có báo cáo giải trình làm rõ.

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

3. Phương án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thanh Hà (mở rộng), huyện Thanh Hà đến năm 2035

3.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 127/BC-SXD, ngày 06/6/2024 của Sở Xây dựng về phương án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thanh Hà (mở rộng), huyện Thanh Hà đến năm 2035.

3.2. Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
 
4. Phương án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 126/BC-SXD, ngày 05/6/2024 của Sở Xây dựng về phương án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

4.2. Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu, tham mưu về quy hoạch các tuyến đường tỉnh xây dựng cho phù hợp; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

5. Đề xuất một số nội dung về công tác đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khoáng sản

5.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 181/BC- STNMT, ngày 27/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất một số nội dung về công tác đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khoáng sản, cụ thể như sau:

- Đối với các trường hợp giấy phép thiếu hồ sơ, thủ tục nhưng không khắc phục, bổ sung được thì thống nhất nội dung: Chủ các giấy phép khai thác khoáng sản được lập Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy định (hồ sơ, thủ tục còn thiếu phải được làm rõ trong Đề án đóng cửa mỏ), chủ giấy phép khai thác khoáng sản phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm, các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước theo quy định. Xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, thiếu hợp tác trong thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định;

- Đối với các trường hợp giấy phép có vướng mắc trong việc xác định tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có): Thống nhất việc lập, thẩm định và phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ theo quy định, đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan xác định rõ nghĩa vụ tài chính trong việc sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) để truy thu đảm bảo không để thất thoát ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung này. Chỉ quyết định đóng cửa mỏ sau khi chủ giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định.

5.2. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính khẩn trương rà soát nghĩa vụ tài chính đối với 22 khu vực mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1860/UBND-VP ngày 23/5/2024 của UBND tỉnh;
 
- Có văn bản báo cáo, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo rà soát đóng cửa mỏ đối với 02 mỏ thuộc thẩm quyền (mỏ đá sét núi Công 11,1 ha, thị xã Kinh Môn của Công ty Phúc Sơn; mỏ sét ceramic 27,75 ha, thành phố Chí Linh của Công ty Viglacera); chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất giải pháp cụ thể để xử lý theo quy định của pháp luật đối với 03 doanh nghiệp là Công ty TNHH Minh Phúc, Công ty TNHH Hoàng An và Xí nghiệp Cơ giới và xây dựng Sao Đỏ.

- Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác của tỉnh do đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng, để kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi đối với các mỏ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo các Doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản, đầu tư, đất đai, môi trường; không để xảy ra thất thoát, tiêu cực tài nguyên khoáng sản của Nhà nước.

- Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

6. Tình hình quản lý và xử lý vi phạm trên đất rừng tại địa bàn thị xã Kinh Môn và thành phố Chí Linh (trong đó, có phương án xử lý đối với 5 hộ xây dựng công trình trái phép trên đất rừng có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường mà các cơ quan báo chí phản ánh)

Để giải quyết tổng thể công tác quản lý, sử dụng, xử lý vi phạm đất rừng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Chí Linh, UBND thị xã Kinh Môn và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện:

- Xác định rõ số liệu, dữ liệu về đất lâm nghiệp, đất trồng cây ăn quả có nguồn gốc lâm, nông trường, đất khai hoang... (sau đây gọi chung là đất rừng) do từng địa phương, đơn vị đang được giao quản lý. Đánh giá thực trạng việc quản lý sử dụng trong thời gian qua (tồn tại, vướng mắc); đề xuất phương án điều chuyển, giao quản lý sử dụng các loại đất giữa các địa phương, đơn vị để đảm bảo phù hợp, hiệu quả tránh trùng chéo;
- Rà soát, phân loại để lập danh mục các công trình xây dựng, vật kiến trúc, lán trại... xây dựng trái phép trên đất rừng (đặc biệt tập trung và các công trình nhà ở, công trình kiên cố, nhà xưởng sản xuất, xác định rõ số lượng, diện tích...)

Tổng hợp thành báo cáo (phải đầy đủ số liệu dữ liệu nêu trên) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất ngày 20/6/2024.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở số liệu, dữ liệu mà Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương, tiến hành xây dựng báo cáo đánh giá thực
 
trạng quản lý, sử dụng đất rừng trên toàn tỉnh từ trước tới nay, trong đó chỉ ra những khó khăn, vướng mắc; những tồn tại, bất cập (còn chồng chéo trong quản lý, buông lỏng quản lý, quy định của pháp luật còn chưa thống nhất...); đề xuất giải pháp để quản lý đất rừng hiệu quả hơn trong thời gian tới; phương án xử lý các công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép trên đất rừng. Thời gian hoàn thành báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 25/6/2024.
Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ lâm trường, nông trường và đất rừng trên địa bàn tỉnh; tiến hành đo vẽ lại để xác định cụ thể hiện trạng đất rừng của tỉnh.

3. Yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị khi tiến hành xử lý vi phạm phải xây dựng lộ trình cụ thể, rõ ràng, bám sát các quy định của pháp luật; đặc biệt không được để phát sinh vi phạm mới.

7. Tờ trình về việc phê duyệt phương án hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất đối với Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ cao Phúc Hưng và Công ty cổ phần Đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh

UBND giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để bổ sung, hoàn thiện Tờ trình; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

8. Về việc tham mưu giải quyết vướng mắc về đất đai liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của Công ty cổ phần Hoàng Long Steel (thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo tỉnh giao tại Thông báo số 45/TB-VP, ngày 19/4/2024)

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

9. Về việc giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Bơm EBARA về việc bồi thường, hỗ trợ tài sản khi di chuyển nhà máy (thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo UBND tỉnh giao tại Thông báo số 54/TB-VP ngày 20/5/2024)

UBND tỉnh giao:

9.1. UBND thành phố Hải Dương khẩn trương: hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500; đề xuất lập, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án, hoàn thành giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thực hiện việc đấu giá lựa chọn Nhà đầu tư đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó xem xét đề xuất bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho Công ty TNHH Bơm EBARA.
 
9.2. Sở Xây dựng đôn đốc, hướng dẫn UBND thành phố Hải Dương khẩn trương hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

9.3. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, giám sát với UBND thành phố Hải Dương thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

10. Báo cáo khó khăn, vướng mắc GPMB khi thực hiện di chuyển hoàn trả 02 tuyến đường dây 110Kv (lộ 176 A80NĐ Phả Lại - 172 E8.1 Đồng Niên và lộ 175 A80 NĐ Phả Lại - 171 E8.1 Đồng Niên) để xây dựng Khu dân cư mới thôn Nam Khê, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách

10.1. UBND tỉnh thống nhất với Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 03/6/2024 của UBND huyện Nam Sách về khó khăn, vướng mắc GPMB khi thực hiện di chuyển hoàn trả 02 tuyến đường dây 110Kv (lộ 176 A80 NĐ Phả Lại - 172 E8.1 Đồng Niên và lộ 175 A80 NĐ Phả Lại - 171 E8.1 Đồng Niên) để xây dựng Khu dân cư mới thôn Nam Khê, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách; thống nhất chọn Phương án 2.

10.2. UBND tỉnh giao:

a) UBND huyện Nam Sách tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

b) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, giám sát UBND huyện Nam Sách và các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí.

11. Báo cáo về việc đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở vật chất Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ

11.1. UBND tỉnh thống nhất về chủ trương, sự cần thiết phải đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở vật chất Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ do Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại Báo cáo số 980 /BC-SKHĐT, ngày 05/4/2024, tuy nhiên Dự án chỉ được trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương triển khai, thực hiện sau khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

11.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn UBND huyện Tứ Kỳ, Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định; báo cáo UBND tỉnh xem xét xin ý kiến cấp có thẩm quyền theo quy định.
 
12. Báo cáo việc triển khai Dự án mua sắm thiết bị y tế cho 04 bệnh viện tuyến tỉnh.

12.1. UBND tỉnh thống nhất với Báo cáo số 1292/SYT-KHTC, ngày 03/6/2024 của Sở Y tế về việc triển khai Dự án mua sắm thiết bị y tế cho 04 bệnh viện tuyến tỉnh.

12.2. Giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện.