Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2024 (Lần 8)

Ngày 31 tháng 5 năm 2024, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2024 (Lần 8) về tình hình triển khai đầu tư công năm 2024 cấp tỉnh, huyện, xã; khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và giải ngân kế hoạch vốn năm 2024.
Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu dự họp, đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Yêu cầu chung

1.1. Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công phải đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật; đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; nếu xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình thực hiện thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trước pháp luật.

1.2. Việc triển khai đầu tư xây dựng các dự án, công trình đầu tư công phải đảm bảo phù hợp quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức lựa chọn các đơn vị, nhà thầu (tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát, thi công...) có năng lực tốt tham gia thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả đầu tư và đúng các quy định của pháp luật.

1.3. Đối với các dự án đầu tư công do tỉnh đầu tư trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các sở, ngành của tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện dự án; đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng để dự án triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư.

1.4. Đối với các dự án đầu tư công giao UBND cấp huyện đầu tư: các sở, ngành của tỉnh chủ động phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát
 
UBND cấp huyện trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư dự án. UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên chỉ đạo các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Kinh tế - Hạ tầng, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án cấp huyện để thống nhất triển khai đồng bộ các công việc có liên quan đến các dự án, công trình trên địa bàn; thành lập các đoàn, tổ kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nguồn lực đầu tư.

1.5. Các sở, ngành, địa phương:

- Tập trung rà soát, đánh giá sự cần thiết đầu tư của các Dự án, công trình theo lĩnh vực quản lý của ngành và công trình của địa phương (theo 03 nhóm: (1) nhóm các Dự án, công trình cần thiết, cấp bách đầu tư trong năm 2024 và hoàn thành trong giai đoạn năm 2024-2025; (2) nhóm các Dự án, công trình cần đầu tư trong giai đoạn 2024-2025 hoàn thành sau năm 2025; (3) nhóm các Dự án, công trình dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2026-2030); gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Tỉnh ủy những Dự án, công trình cần thiết bổ sung vào Danh mục đầu tư công giai đoạn năm 2021- 2025 và Danh mục dự kiến đầu tư công giai đoạn năm 2026-2030.

Trong trường hợp phải điều chỉnh Danh mục đầu tư công giai đoạn 2021- 2025: các sở, ngành, địa phương tổng hợp, đề xuất các Dự án, công trình đề nghị bổ sung, điều chỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 6 năm 2024 để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Tỉnh ủy xem xét quyết định.

- Để sớm có nguồn kinh phí thu từ tiền đất bố trí thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án, khu dân cư, khu đô thị đã lựa chọn chủ đầu tư làm cơ sở tiến tiền sử dụng đất, giao đất thực hiện dự án.

1.6. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu lựa chọn, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu dân cư đã hoàn thành quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 và đảm bảo các điều kiện về nhà ở, đất đai theo quy định để có nguồn thu ngân sách từ đất bố trí thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

1.7. Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu và tổ chức thực hiện quản lý thị trường bất động sản đảm bảo phù hợp với nhu cầu, phát triển lành mạnh, bền vững, cung, cầu tại từng địa phương trên địa bàn tỉnh.

1.8. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo tiến độ chất lượng, tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân theo yêu cầu của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
2. UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương:

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nếu có); lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/6/2024.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí phân bổ kịp thời nguồn vốn cho các dự án đầu tư công phù hợp với thực tiễn của tỉnh, đảm bảo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố được UBND tỉnh giao là cơ quan lập và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, công trình để báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Tỉnh ủy xem xét quyết định.

- Khẩn trương hối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Xem xét tham mưu giải quyết đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của ngành; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/6/2024.

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất cho các dự án, công trình đầu tư công làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định; khẩn trương kiểm tra, nghiệm thu bản đồ trích đo, bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất các dự án, công trình đầu tư công để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt.

2.3. Sở Xây dựng:

- Rà soát, phân công đủ cán bộ có trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ trong công tác thẩm định thiết kế, dự toán các dự án, công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động hướng dẫn, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng các dự án, công trình đầu tư công đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời công bố giá đảm bảo đúng quy định, sát giá thị trường đối với các loại vật liệu xây dựng để các chủ đầu tư tham khảo lập tổng mức đầu tư, dự toán công trình.
 
2.4. Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư trong công tác thanh, quyết toán các dự án, công trình đầu tư công đảm bảo quy định của pháp luật;

2.5. Kho bạc Nhà nước tỉnh: tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý các Dự án đầu tư tỉnh, các sở, ngành, địa phương và các Chủ đầu tư Dự án khẩn trương triển khai, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh trong năm 2024 theo chỉ đạo của Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2.6. Công an tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình triển khai, thực hiện các công trình thuộc Đề án xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã: đảm bảo tiến độ, chất lượng, quy định của pháp luật; đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành các công trình trong năm 2024.

2.7. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu phương án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của ngành đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ hiện tại và trong thời gian tới.

2.8. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện các công trình thuộc Đề án xây dựng phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng, quy định của pháp đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành các công trình trong năm 2024.

2.9. Sở Y tế khẩn trương tham mưu phương án đầu tư, mua sắm trang thiết bị của ngành y tế đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn (trong đó sớm triển khai đầu tư mua sắm trang thiết bị của 04 bệnh viện tuyến tỉnh); chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các địa phương tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư công của ngành y tế đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu và hiệu quả đầu tư.

2.10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các công trình thuộc Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các đề án, dự án do ngành quản lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2.11. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố, triển khai thực hiệncác công trình thuộc Đề án hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ hạng 3 thuộc địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương theo quy định trên cơ sở danh mục đã được lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất tại Thông báo số 54/TB-VP ngày 20/5/2024.
 
2.12. Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, hướng dẫn với UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư dự án trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư dự án và quy định của pháp luật.