Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Chương trình hành động số 53-CTr/TU, ngày 12/3/2014 thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên; thực hiện tuyển dụng giáo viên đảm bảo đủ số biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đối với các cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng nhu cầu tối thiểu theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Xây dựng và triển khai phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh diện chính sách, diện hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyển dụng giáo viên; thẩm định và phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng giáo viên của các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường, trung tâm thuộc UBND cấp huyện, đảm bảo đủ số lượng chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên của các cơ sở giáo dục.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố thực hiện việc rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông; quy hoạch quỹ đất sử dụng cho giáo dục và đào tạo đảm bảo tầm nhìn và chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo.

Sở Tài chính tham mưu cho tỉnh bố trí ngân sách cho giáo dục và đào tạo, kinh phí thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tổng hợp, tham mưu cho tỉnh triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện các chương trình, đề án, dự án tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các nhà trường.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vẫn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 8 hàng năm./.​

01. CV UBND tinh vv thuc hien Chi thi 32 cua Thu tuong CP.pdf