Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

UBND tỉnh ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ngày 14/3, UBND tỉnh ban hành quyết định số 07/2024/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Quyết định này quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông) trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Quy định này áp dụng đối với các tổ/nhóm chuyên môn, cá nhân giáo viên, lãnh đạo các cơ sở giáo dục phổ thông; các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Quyết định cũng chỉ rõ Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa đối với cấp Tiểu học, Trrung học cơ sở và trung học phổ thông.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2024.​​

2. QD VBQP ve tieu chi lua chon sach giao khoa.pdf