Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các cơ quan chuyên môn; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với Bộ quản lý chuyên ngành, các cơ quan có liên quan rà soát, kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đang là rào cản, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp;  cắt giảm, đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước theo chỉ tiêu đã được UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu đổi mới việc thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp:  Xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2024. 

Thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử; đồng bộ 100% trạng thái hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm, đồng thời ưu tiên xây dựng, tích hợp, cung cấp các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông cung cấp ở mức độ toàn trình đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND tỉnh phối hợp tích hợp nền tảng xây dựng mẫu đơn, tờ khai điện tử tương tác phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, các danh mục dùng chung trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

 Các cơ quan, đơn vị tham mưu công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Định kỳ hàng tháng thống kê đầy đủ những thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện thủ tục hành chính. '

Tập trung số hóa, làm sạch dữ liệu, gắn việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu với Kho quản lý dữ liệu cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, thủ tục hành chính; tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính và tham mưu, đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định; kịp thời tham mưu chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.​​