Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp vào ngày 01/7/2025

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 từ ngày 1/7/2025.
Việc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025 sẽ thu thập các nhóm thông tin về thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; thực trạng nông thôn; thông tin về cư dân nông thôn.

Thông qua tổng điều tra nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; kết quả thực hiện các bộ chỉ tiêu, văn bản điều hành khác của Đảng và Nhà nước.

Đợt tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 sẽ thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 1-30/7/2025. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 12/2025. Kết quả chính thức được công bố vào tháng 3/2026.