Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

 Tứ Kỳ phấn đấu có 17 trường đạt chuẩn quốc gia năm 2024

​Hiện huyện có 57/73 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 78,08%.
​Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất còn gặp khó khăn; số học sinh tăng cao dẫn tới thiếu phòng học, phòng chức năng; khuôn viên, diện tích nhiều trường không được mở rộng do vị trí đặt địa điểm không có quỹ đất dự phòng; một số công trình xuống cấp, tính đồng bộ chưa cao và không phù hợp với tiêu chí mới. Tỷ lệ giáo viên/lớp còn thấp. Chất lượng giáo dục giữa các trường chưa đồng đều. Việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào việc hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường lớp chưa cao.
Năm 2024, huyện phấn đấu có 17 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 4 trường công nhận mới và 13 trường công nhận lại; 3 trường THCS đạt kiểm định chất lượng mức độ 2 và 3 trường mầm non đạt kiểm định chất lượng mức độ 3. 
Để đạt được chỉ tiêu trên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và giám sát việc thực hiện. Tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, sơ kết, tổng kết.