Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024

Ngày 10/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1288/KH-UBND tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024

​Theo đó, người tham gia tuyển chọn hòa giải viên lao động đảm bảo các tiêu chuẩn sau: 

1. Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt. 

 ​2. Có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến quan hệ lao động.

 3. Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích. 

* Nhiệm kỳ bổ nhiệm hòa giải viên lao động: 05 năm

* Trình tự, thủ tục, tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động 

Căn cứ Kế hoạch này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản thông báo công khai việc tuyển chọn hòa giải viên lao động trên địa bàn thông qua cổng thông tin điện tử của Sở và trên phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp thực hiện. 

Trong thời hạn đăng ký ghi trong thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cá nhân trực tiếp đăng ký hoặc được các cơ quan, đơn vị của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác giới thiệu tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ ghi trong thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao động, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm rà soát người đủ tiêu chuẩn, tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định. 

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo đề xuất, hồ sơ của các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định các hồ sơ dự tuyển (kể cả các hồ sơ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp nhận), lựa chọn và lập danh sách vị trí bổ nhiệm của từng hòa giải viên lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ nhiệm. 

Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm hòa giải viên lao động. 

* Hồ sơ dự tuyển hòa giải viên lao động Hồ sơ dự tuyển hòa giải viên lao động bao gồm các văn bản, giấy tờ sau: 

- Đơn dự tuyển hòa giải viên lao động;

-  Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế; 

-  Bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ liên quan; 

- Văn bản giới thiệu tham gia làm hòa giải viên lao động của các cơ quan, tổ chức liên quan (nếu có).

Thới gian thông báo tuyển chọn và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển hòa giải viên lao động: Từ 01/5/2024 đến 15/5/2024. 

Ke hoạch Hoa giai vien tinh HD nam 2024_.pdf