Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập tỉnh Hải Dương năm 2024

Hội đồng xét thăng hạng thông báo công khai kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập tỉnh Hải Dương năm 2024, cụ thể:


Tổng số hồ sơ Hội đồng xét thăng hạng tiếp nhận: 13.394, trong đó số hồ sơ bị loại: 2031 ; số hồ sơ xét thăng hạng: 13.191 (có danh sách kèm theo).

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, TB&XH; UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng tải công khai kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2024 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị. Thời gian thực hiện đăng tải từ ngày 01/7/2024 đến ngày 10/7/2024.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, TB&XH; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập có viên chức dự xét thăng hạng thực hiện việc niêm yết kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng tại trụ sở các cơ sở giáo dục công lập có viên chức dự xét thăng hạng. Thời gian thực hiện niêm yết từ ngày 01/7/2024 đến ngày 10/7/2024.

Các ý kiến phản hồi của viên chức dự xét thăng hạng về kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, TB&XH, UBND các huyện, thị xã, thành phố trước ngày 11/7/2024. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, TB&XH, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến phản hồi của viên chức dự xét thăng hạng báo cáo Hội đồng xét thăng hạng trước ngày 13/7/2024​.

tb cong khai kq tham dinh_ cham diem ho so.pdf

Bieu 2a.pdf

Bieu 2b.pdf

Bieu 3a.pdf

Bieu 3b.pdf

Bieu 4a.pdf

Bieu 4b.pdf

Bieu 5.pdf

Bieu 6a.pdf

Bieu 6b.pdf