Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” (lần 2)

Sở VHTTDL đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, khu dân cư văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Hải Dương (viết tắt là dự thảo Quyết định) và đã gửi xin ý kiến góp ý của các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND và Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố (Công văn số 493/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 14/3/2024).

​ Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, Sở đã tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Quyết định. Để việc tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Sở VHTTDL trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố. quan tâm cho ý kiến góp ý lần 2 bằng văn bản vào dự thảo Quyết định (có văn bản kèm theo) và gửi về Sở VHTTDL trước ngày 19/4/2024 để hoàn thiện, trình UBND tỉnh. Nếu quá thời gian trên, Sở VHTTDL không nhận được văn bản góp ý, coi như Quý cơ quan, đơn vị nhất trí với nội dung dự thảo Quyết định.​

1. Du thao To trinh Nghi dinh 86.pdf

2. Du thao QD UBND tinh.pdf

3. Phu luc I chi tiet GDVH.pdf

4. Phu luc II chi tiet thon VH.pdf

5. Phu luc III chi tiet xa tieu bieu.pdf

6. bao cao tong hop y​ kien.pdf