Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng; bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng; bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

​​Cổng TTĐT tỉnh đăng tải dự thảo trên để lấy ý kiến góp ý của các cá nhân, tổ chức.

Thời hạn lấy ý kiến: đến ngày 15/03/2024.​

Địa chỉ: Chi cục Bảo vệ môi trường, số 159 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương)

Bản điện tử gửi về địa chỉ email: nguyenthithanh1984@haiduong.gov.vn, điện thoại: 0220.3892.435

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm:

02-2024 DU THAO QUY DINH QUAN LY CHAT THAI RAN XAY DUNG- Xin y kien 222.doc

​​