Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến góp ý nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung về danh mục thu, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung về danh mục thu, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016, Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018, Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020, Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 và Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh (có dự thảo gửi kèm) làm cơ sở trình UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

​​Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức, cá nhân.

Các ý kiến tham gia  gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương

- Địa chỉ: Số 159 Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 0986.871.818

- Email: nguyenxuanthao@haiduong.gov.vn

Thời hạn góp ý: Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 17/4/2024.

12-1 Duthao Totrinh TTr-STNMT 3-2024 ve dieuchinh phi linhvuc Datdai_NTsua.doc

12-2 Duthao Nghiquyet NQ-HDND ve dieuchinh phi linhvuc Datdai_NTsua.doc

12-2 Phuluc Kem Nghiquyet.doc