Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai

Ngày 22/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đã ký Quyết định 977/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, việc ban hành Kế hoạch nhằm đảm bảo cho việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai, Nghị định sửa đổi, bổ sung của Chính phủ quy định về giá đất được đồng bộ, kịp thời, đúng quy định, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về đất đai; 

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến tất cả các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm được những điểm mới, những thay đổi quan trọng của Luật Đất đai, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định về giá đất, qua đó nâng cao nhận thức về các quy định của Luật và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trong quản lý, sử dụng đất đai. Đồng thời xác định rõ các nội dung công việc, thời hạn, trách nhiệm thực hiện của từng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thi hành Luật Đất đai, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định về giá đất

UBND tỉnh yêu cầu việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai phải thường xuyên, liên tục, sâu, rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong việc triển khai thi hành Luật, Nghị định theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành có liên quan; bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai, thi hành Luật, Nghị định;  Xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện, các bảo đảm điều kiện về nguồn lực, kinh phí, cơ sở vật chất cho việc triển khai, thi hành Luật, Nghị định. Đồng thời thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện.

Nội dung chi tiết:

QD BAN HANH KE HOACH TRIEN KHAI THI HANH LUAT DAT DAI.pdf

KE HOACH TRIEN KHAI THI HANH LUAT DAI DAI.pdf

PHU LUC KE HOACH TRIEN KHAI LUAT DAT DAI.pdf