Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành tháng 4/2024

Trong tháng 4 năm 2024, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

​​​​1. Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương v/v Sửa đổi, bổ sung khoản 13, Điều 2 Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. 

QD08_2024 SoTaiChinh.pdf

2. Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 Bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

QD09_2024 bai bao cac Quyet dinh.pdf

​3. Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Phụ lục kèm theo Quyết định số 30/2023/QĐ- UBND ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Quyet dinh-QPPL -Le phi truoc ba - SDBS QD.pdf

Phu luc QD - LPTB bo sung.pdf

4. Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 tháng 2024 của UBND tỉnh Hải Dương V/v Quy định về Phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

QD ve phuong phap xac dinh dan so trong toa nha Chung cu.pdf

5. Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.​

QD bai bo 02 QD UBND tinh do SGTVT tham muu.pdf