Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của các huyện, thị xã, thành phố

Sở Nội vụ tổng hợp Đề án và bản tóm tắt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện và cấp xã; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; 

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 12 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc l​ấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; 

Sở Nội vụ tổng hợp Đề án và bản tóm tắt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của các huyện, thị xã, thành phố (Kèm theo Đề án và tóm tắt Đề án của 10 huyện, thị xã, thành phố) 

Cổng TTĐT tỉnh đăng tải và thông báo để lấy ý kiến cử tri theo quy định. 

Chi tiết xem tại file đính kèm:

ban tom tat de an.rar

Bieu kem theo De An nam sách.pdf

đề án bình giang.pdf
đề án cẩm giàng.pdf

đề án gia lộc.pdf

đề án kim thành.pdf

đề án kinh môn.pdf

đề án nam sách.pdf

đề án ninh giang.pdf

đề án thanh hà.pdf

đề án thành phố hải dương.pdf

đề án tứ kỳ.pdf

De an 2.rar