Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Thực hiện quy định tại Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Cổng TTĐT tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo trên để ​lấy ý kiến của các Sở, ngành, địa phương và nhân dân.

Văn bản góp ý đề nghị các Sở, Ngành thuộc tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp; UBMTTQ tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương) trước ngày  6/02/2024 để tổng hợp. 

Chi tiết tại file đính kèm:

Du thao Quy che phoi hop tiep nhan giai quyet TTHC (lan 1).pdf