Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính để cấp đổi hoặc đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sở Tài Nguyên và Môi trường Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính để cấp đổi hoặc đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và phí, lệ phí cấp đổi, đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất phục vụ xây dựng công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


 Thời hạn góp ý: Từ ngày 12/3/2024 đến ngày 12/4/2024.

Địa chỉ nhận góp ý: Sở Tài nguyên và Môi trường, số 159 Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Tên cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Địa chỉ: số 159 Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Số điện thoại: 02203.891.755 (Văn phòng đăng ký đất đai).

(STNMT)_Du Thao Nghi Quyet HDND ho tro kinh phi do dac.pdf

(STNMT)_To Trinh Trinh Ho Tro kinh phi do dac.pdf