Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Nghị quyết số 15/2023/NQHĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2024

Sở Tài chính dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về "Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024".

​Thời hạn góp ý: Từ ngày 27/4/2024 đến ngày 27/5/2024. 

Địa chỉ nhận góp ý: - Tên cơ quan: Sở Tài chính tỉnh Hải Dương. - Địa chỉ: Số 15 Nguyễn Du, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

- Số điện thoại: 02203.857.578 (phòng Quản lý giá - công sản). 

- Email: giacongsan.stchd@gmail.com.​​

DU THAO NQ-HSDC-GIADAT-2024 SUA DOI.pdf

PHU LUC I- SUA DOI HSDC DAT ODT 2024 - THI TRAN THANH MIEN.pdf

PHU LUC I- SUA DOI HSDC DAT ODT 2024 - THI TRAN NINH GIANG.pdf

PHU LUC II - SUA DOI HSDC DAT NONG THON 2024.pdf

PHULUC III - SUA DOI HSDC DAT KCN CCN 2024.pdf