Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương (sau đây gọi tắt là Nghị quyết).

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị: Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố: phối hợp tham gia, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết. Ý kiến tham gia của cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 06 tháng 5 năm 2024 để Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Các tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến xin gửi về hòm thư: nguyenthithuyduong1987@haiduong.gov.vn 

​​bao cao tac dong che do 1 cua.pdf
NQ HDND tinh ve ho tro CBVCC lam mot cua.pdf

PHU LUC 1a ho tro bo phan 1 cua.pdf

PHU LUC 1b ho tro bo phan 1 cua.pdf

PHU LUC 1c ho tro bo phan 1 cua.pdf

PHU LUC 2a ho tro bo phan 1 cua.pdf

PHU LUC 2b ho tro bo phan 1 cua.pdf

PHU LUC 2c ho tro bo phan 1 cua.pdf​​