Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Tờ trình, Quyết định văn bản quy phạm pháp luật quy định về bầu cử, tuyển chọn và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Thực hiện Công văn số 949/UBND-VP ngày 19/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024; Sở Nội vụ xây dựng 03 dự thảo Tờ trình, Quyết định, gồm:

​1. Tờ trình, Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh (do các căn cứ pháp lý ban hành Quyết định đã hết hiệu lực); 

2. Tờ trình, Quyết định ban hành quy định tiểu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ, chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

3. Tờ trình, Quyết định ban hành quy định về bầu cử, tuyển chọn và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên), trước ngày 31 tháng 3 năm 2024 để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo báo cáo UBND tỉnh theo quy định; đồng thời, gửi file word qua hòm thư điện tử: ntluyensnvhd@gmail.c​om

TTr bai bo QD41.pdf

TTr ban hanh QD TCCBCC cap xa.pdf

TTr ban hanh QD QL NHDKCT cap xa.pdf

du thao qd .chuan 203.pdf

19.3.2024 SNV DTQD QL NHDKCT cap xa.pdf

19.3.2.24 SNV DTQD ve TC CBCC.pdf