Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2022-2030 và định hướng đến năm 2045

Ngày 21/6/2024, UBND tỉnh quyết định phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2022-2030 và định hướng đến năm 2045.

Theo đó,  sẽ điều chỉnh một số chỉ tiêu chung, cụ thể như sau: 

TT

Nội dung điều chỉnh

Theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 28/01/2022

Điều chỉnh, bổ sung

​​I. Chỉ tiêu dân số, diện tích nhà ở​ ​​​
1Dân số  
1.1Đến năm 2025Chưa có2.207.000 người
1.2Đến năm 20302.801.769 người2.551.000 người
-Khu vực đô thị1.681.062 người1.403.050 người
-Khu vực nông thôn1.120.707 người1.147.950 người
2Diện tích nhà ở bình quân  
2.1Đến năm 2025Chưa có31,1m2 sàn/người
2.2Đến năm 203035,5m2 sàn/người35,5m2 sàn/người
-Khu vực đô thịChưa có36,6m2 sàn/người
-Khu vực nông thônChưa có33,7m2 sàn/người

 

 

3

 

Chỉ tiêu về chất lượng nhà ở tại điểm 2, mục II đến năm 2025

 

 

Chưa có

Nhà ở kiên cố và bán kiến cố đạt 99,91%; nhà​ thiếu kiên cố và đơn sơ giảm còn 0,09%
​​II​. Tổng hợp nhu cầu đất ở đến năm 2030
1Tổng diện tích đất ở tối đa được phép phát triển đến 20302.368,15ha

Diện tích đất ở dự kiến bổ sung đến năm 2030 khoảng 1.522ha (đã bao gồm các dự án động lực)

2Diện tích đất ở các dự án động lực749,46ha
3Diện tích đất ở được phép bổ sung theo tính toán1.618,69ha
​​III​. Mục tiêu cụ thể​​ ​

1

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030

- Diện tích nhà ở bình quân đạt 35,5m2 sàn/người;

- Diện tích sàn nhà ở tăng thêm 44.682.374m2 sàn;

- Xây dựng mới 1.061.305m2   sàn nhà ở xã hội

- Diện tích nhà ở bình quân đạt 35,5m2 sàn/người;

- Diện tích sàn nhà ở tăng thêm 36.768.000m2 sàn;

- Xây dựng mới 1.110.419m2 sàn nhà ở xã hội;

- Diện tích sàn nhà ở tối thiểu đạt 10,0m2 sàn/người;

2

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025

Chưa có

- Diện tích nhà ở bình quân đạt 31,1m2 sàn/người;

- Diện tích sàn nhà ở tăng thêm 15.000.122m2 sàn;

- Xây dựng 390.669m2 sàn nhà ở xã hội (khoảng 5.860 căn hộ);

- Diện tích sàn nhà ở tối thiểu đạt 10,0m2 sàn/người;

3

Mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2026 -2030

​Chưa có

- Diện tích nhà ở bình quân đạt 35,5m2 sàn/người;

- Diện tích sàn nhà ở tăng thêm 21.768.270m2 sàn;

   

- Xây dựng 719.750m2 sàn nhà ở xã hội (khoảng 10.059 căn hộ);

- Diện tích sàn nhà ở tối thiểu đạt 10,0m2 sàn/người;

Điều chỉnh bảng xác định nhu cầu đất ở dự kiến bổ sung đến năm 2030:                    Đơn vị: ha 

TT

Địa phương

​​​Theo Chương​ trình phát triển nhà được phê duyệt ​ ​​

Theo điều chỉnh Chương trình

Tăng, giảm

Diện tích đất ở theo tính toán nhu cầu đến năm 2030

Diện tích đất ở các dự án động lực cấp vùng

Tổng

1234567=6-5
1Thành phố Hải Dương202,08286,52488,60191,0-297,6
2Thành phố Chí Linh131,94129,50261,44155,0-106,44
3Huyện Thanh Hà124,3462,00186,34120,0-66,34
4Huyện Kim Thành128,6218,00146,62146,0-0,62
5Huyện Gia Lộc123,3742,60165,97135,0-30,97
6Thị xã Kinh Môn129,910,00129,91110,0-19,91
7Huyện Tứ Kỳ139,1036,90176,00110,0-66,00
8Huyện Ninh Giang134,440,00134,44105,0-29,44
9Huyện Thanh Miện116,1658,50174,66102,0-72,66
10Huyện Cẩm Giàng122,0744,02166,09120,0-46,09
11Huyện Bình Giang138,3941,42179,81118,0-61,81
12Huyện Nam Sách128,2730,00158,27110,0-48,27
 

 

Cộng:

 

1.618,69

 

749,46

 

2.368,15

 

1.522,0

 

-846,15

​Bổ sung nhu cầu vốn phát triển nhà ở với tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2022-2030 là: 322.244 tỷ đồng, trong đó: Giai đoạn năm 2022-2025: khoảng 127.622 tỷ đồng; Giai đoạn năm 2026-2030: khoảng 204.622 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung chương trình và điều chỉnh chương trình rà soát kế hoạch phát triển nhà ở gửi về Sở Xây dựng tổng hợp.

Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, lập, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định.

QD phe duyet dieu chinh Chuong trinh PTN o 1.pdf