Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại Điểm dân cư mới thôn Cao Duệ, xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc

Ngày 03/5/2024, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1067/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại Điểm dân cư mới thôn Cao Duệ (vị trí nhà trẻ cũ), xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc.

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại Điểm dân cư mới thôn Cao Duệ (vị trí nhà trẻ cũ), xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc với 02 mức giá:

- Lô L01 (01 lô), diện tích 118,5m2 , giá khởi điểm là 17.500.000 đồng/m2 (Mười bảy triệu, năm trăm nghìn đồng một mét vuông).

 - Lô L02 (01lô), diện tích 119,0 m2 , giá khởi điểm là 17.500.000 đồng/m2 (Mười bảy triệu, năm trăm nghìn đồng một mét vuông).

Mức giá trên không bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật (đấu giá theo mặt bằng hiện trạng), chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Gia Lộc, UBND xã Nhật Tân - huyện Gia Lộc có trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục và các công việc khác có liên quan trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi tổ chức đấu giá, yêu cầu báo cáo kết quả trúng đấu giá về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

QD-GIAKHOIDIEM-CAODUE.pdf