Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh Hải Dương gồm: Quyết định số 19/2013/QĐ- UBND; Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND

Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh Hải Dương gồm: Quyết định số 19/2013/QĐUBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 về việc ban hành quy định tạm thời về tiêu chí lựa chọn triển khai lập quy hoạch, thực hiện dự án ĐTXD các khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 về việc ban hành Quy định việc xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

​​Để có cơ sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành văn bản bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng trình tự và quy định, Sở Xây dựng đề nghị; Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có ý kiến tham gia góp ý bằng văn bản vào dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định gửi về Sở Xây dựng trước ngày 25/5/2024 để hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh ​(có dự thảo Tờ trình, Quyết định chi tiết kèm theo).

Du thao Quyet dinh bai bo cac Quyet dinh cua UBND tinh do So Xay dung tham muu.pdf

To trinh Quyet dinh bai bo cac Quyet dinh cua UBND tinh do So Xay dung tham muu.pdf