Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
​UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch năm 2024 để thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm đầy đủ, kịp thời, hiệu quả thực chất, không chạy theo thành tích; tiếp tục phát huy cao nhất những kết quả đã đạt được và có biện pháp phòng ngừa những hạn chế, tồn tại của năm 2023;  gắn trách nhiệm người đứng đầu về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc phạm vi, chức năng quản lý

Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan: tham mưu chỉnh sửa, bổ sung tiêu chí đánh giá, xếp hạng việc thực thi nội dung công việc của Kế hoạch này vào Bộ Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2024;  theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu đã giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương./.