Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo và đãi ngộ đối với nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Sở Nội vụ trân trọng  dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo và​ đãi ngộ đối với nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ.​​​Các ý kiến tham gia góp ý gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức viên chức), trước ngày 31/3/2024 để tổng hợp theo quy định.

22.2 Bao cao danh gia tac dong.pdf

22.2 DT nghi quyet ho tro y te.pdf

22.2 DT To trinh UBND de nghi HDND ban hanh NQ.pdf

22.2 PL1 kp ho tro dao tao.pdf\

22.2 PL2 kp ho tro dai ngo.pdf