Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước

Sở Y tế đã phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu và xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương (có dự thảo gửi kèm theo) làm cơ sở trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành.
Cổng TTĐT tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo trên để lấy ý kiến tham gia theo quy định với các thông tin sau:

1. Tên văn bản: Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương.

2. Thời hạn góp ý: đến hết ngày 05/01/2024.

3. Địa chỉ nhận góp ý:

- Tên cơ quan: Sở Y tế tỉnh Hải Dương.

- Địa chỉ: Số 42 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Số điện thoại: 02203.853.195 (phòng Kế hoạch – Tài chính).

- Email:
phamxuanngoc@haiduong.gov.vn