Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024

Ngày 14/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024
​​​​Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024 đối với đất ở thuộc đô thị, đất ở tại nông thôn, gồm hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất ở nông thôn tại ven đô thị, ven đường giao thông chính (quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ), các đầu mối giao thông, khu thương mại, du lịch và các điểm dân cư; hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất ở tại nông thôn (các vị trí còn lại). Quy định hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất thương mại, dịch vụ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề. Đất thương mại, dịch vụ nằm ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ nằm ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh….

Quyết định  có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 6 năm 2024. ​​